About
Personnel
Research
Spatial database
Service
Activity
Sitemap

Photo Gallery
External Sources of Funds
Intellectual property

  LINKS :

Khon Kaen University
Faculty of Science, Khon Kaen University
สทอภ | GISTDA
ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย (สสสท)


 
ยินดีต้อนรับสู่เวบไซด์ ศูนย์ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  ข่าวประชาสัมพันธ์  

     
      
      ขอเชิญเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการออนไลน์
      ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
      
      ***** เข้าชมนิทรรศการคลิกที่นี่ *****    ขอเชิญอาจารย์/บุคลากรจากหน่วยงาน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และผู้สนใจ 
      เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง "เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศขั้นต้น" รุ่นที่ 1
      ระหว่างวันที่ 22-26 เมษายน 2556 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
      โทร 043-202742, 084-5137758

     
      
      ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุมวิชาการด้านภูมิสารสนเทศ
      สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาและนักวิจัยรุ่นใหม่ ครั้งที่ 1 (The 1st GI-GRAD 2013)
      ระหว่างวันที่ 19 - 21 มิ.ย. 2556 ณ โรงแรมสุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
      || รายละเอียดเพิ่มเติม ||


    
      
      ขยายเวลาถึง 31 ธันวาคม 2556 ||รายละเอียดเพิ่มเติม||


   
      50th KKUKKU 3D MAPTHEOS ExhibitionNortheast Thailand Spatial Potentials for Development Quickbird Satellite ImagesNatural Resources Map

  ภาพกิจกรรม  

 พิธีร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วม (MOU) การขับเคลื่อนขอนแก่นจีโอปาร์ค ด้านวิทยาศาสตร์และดิจิทัลเทคโนโลยี
 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น   ศูนย์ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วม (MOU) การขับเคลื่อนขอนแก่นจีโอปาร์ค ด้านวิทยาศาสตร์และดิจิทัลเทคโนโลยี กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

 การแข่งขันโครงงานวิจัยด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ระดับเยาวชน
 วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2556 ณ ห้องจามจุรี ชั้น 1 โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร   ศูนย์ภูมิภาคฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำคณะครูและนักเรียนจาก 2 โรงเรียนภายใต้การสนับสนุนของ "โครงการการสนับสนุนดำเนินโครงงานด้าน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและ ภูมิสารสนเทศ ระดับเยาวชน" เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิจัยด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ระดับเยาวชน เมื่อวันที่ 25 มกราคม 56 ตัวแทนจากโรงเรียนนาสีนวนพิทยาสรรค์ จ.มหาสารคาม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 รายละเอียดเพิ่มเติม

 การประชุมวิชาการ นานาชาติ The 33rd Asian Conference On Remote Sensing
 November 26-30, 2012 Ambassador City Jomtien Hotel, Pattaya, Thailand   ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับ ศูนย์ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้นำคณะอาจารย์ นักวิจัย เจ้าหน้าที่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ร่วมทั้งสิ้น 31 คน เข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ Asian Conference on remote Sensing (ACRS) จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในนานาประเทศ ซึ่งในครั้งนี้จัดขึ้นที่ประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิจัย นักวิชาการและผู้เกี่ยวข้องได้นำเสนอและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยรวมถึงการเรียนรู้แลกเปลี่ยนด้านการประยุกต์เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศในหลายสาขาและการสร้างเครือข่ายในการทำงานทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ตลอดจนส่งเสริมให้นำเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานต่างๆ มากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากร รายละเอียดเพิ่มเติม

 การสัมมนาวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศประจำปี 2555
เรื่อง "เข้าใจ...เข้าถึงพื้นที่ด้วยเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ"

 ระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2555 ณ โรงแรมเดอะแกรนด์ริเวอร์ไซด์ จังหวัดพิษณุโลก
และโรงแรมอิมพีเรียล ภูแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ทเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
   ศูนย์ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้นำอาจารย์ นักวิจัย ผู้ช่วยนักวิจัย และนักศึกษา เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศประจำปี 2555 เรื่อง "เข้าใจ...เข้าถึงพื้นที่ด้วยเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ" ระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2555 ณ โรงแรมเดอะแกรนด์ริเวอร์ไซด์ จังหวัดพิษณุโลก ในการสัมมนาวิชาการได้เผยแพร่งานวิจัยทั้งในรูปแบบการนำเสนอบทความและโปสเตอร์ รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนความรู้จากนักวิจัยจากภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ เพื่อใช้ในการวางแผนและพัฒนางานวิจัยต่อไปในอนาคต

 กิจกรรม "GISTDA DAY: เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"
 วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 209 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น   ศูนย์ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดกิจกรรม "GISTDA DAY: เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น" วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2555 ในกิจกรรมดังกล่าวมีครู นักเรียน และนักศึกษาจากสถาบันการศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และผู้ที่สนใจ จำนวนทั้งสิ้น 181 คน จาก 27 หน่วยงาน เข้าร่วมการฝึกอบรม

 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การประยุกต์ใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียม THEOS และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เบื้องต้น"
 ระหว่างวันที่ 2-6 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องฝึกอบรมชั้น 4 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   ศูนย์ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การประยุกต์ใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียม THEOS และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เบื้องต้น" ระหว่างวันที่ 2-6 กรกฎาคม 2555 ในการฝึกอบรมดังกล่าวมีบุคลากรและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ สถาบันการศึกษา และเอกชน และบุคลากรจากสถาบันการศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 46 หน่วยงาน จำนวนทั้งสิ้น 52 คน เข้าร่วมการฝึกอบรม

 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "โครงสร้างพื้นฐานภูมิสารสนเทศสำหรับผู้บริหารเพื่อการบริหารงานในท้องถิ่น"
 ระหว่างวันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2555 ณ ห้องเอราวัณ ชั้น 1 โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น   สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ร่วมกับศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "โครงสร้างพื้นฐานภูมิสารสนเทศสำหรับผู้บริหารเพื่อการบริหารงานในท้องถิ่น" ระหว่างวันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2555 ณ ห้องเอราวัณ ชั้น 1 โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น ในการฝึกอบรมดังกล่าวมีผู้บริหาร บุคลากรและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมจำนวน 75 คน


 

  ระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศักยภาพเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนา

มีจำหน่ายที่ :

ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยขอนแก่น
เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ : (043) 241694
โทรสาร : (043) 241645

ราคาเล่มละ 375 บาท

  ชมตัวอย่างหนังสือ >>
แผนที่เชิงสถิติจังหวัดขอนแก่น

  + ลักษณะทางกายภาพ และประชากร
  + สังคม เศรษฐกิจ และโครงสร้างพื้นฐาน
  + การสาธารณะสุข และคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  + การใช้ประโยชน์ที่ดิน และทรัพยากรธรรมชาติ
  + ด้านสังคมอื่นๆ

  ชมตัวอย่างหนังสือ >>
 ระบบฐานข้อมูลกษัยการของดิน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ผ่านอินเตอร์เน็ต
 ระบบฐานข้อมูลความหลากหลายของระบบนิเวศเชิงพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 ระบบฐานข้อมูลพื้นที่อ่อนไหวต่อสิ่งแวดล้อม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 ระบบฐานข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเนื้อที่ป่าไม้ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
 ระบบฐานข้อมูลดินเค็ม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 ระบบฐานข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 

  เผยแพร่ความรู้วิชาการ  

 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนก จังหวัดขอนแก่น
 แผนที่เล่มของจังหวัดขอนแก่น : โครงสร้างเชิงพื้นที่ และพัฒนาการ
 ระบบสารสนเทศพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง
 ฐานข้อมูลวิถีชีวิตชุมชน ภูมิปัญญาชาวบ้าน และทักษะความชำนาญของคนในชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 การประยุกต์ใช้ข้อมูลภาพถ่ายเรดาร์แซตเพื่อประเมินพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 


 
GECNET Home Contact us