About
Personnel
Research
Spatial database
Service
Activity
Sitemap

Photo Gallery
External Sources of Funds
Intellectual property

  LINKS :

Khon Kaen University
Faculty of Science, Khon Kaen University
สทอภ | GISTDA
ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย (สสสท)

 
  Activity : ถ่ายทอดเทคโนโลยี  

      กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี >> ปี 2547
วันที่ ชื่อโครงการ สถานที่ ผู้เข้าร่วม
16-20 ส.ค. 2547 โครงการฝึกอบรม
เรื่อง “การสร้างฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ”
สำนักทะเบียนและประมวลผล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
30 คน
21-28 ก.ค. 2547 โครงการฝึกอบรม
เรื่อง “ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น”
- ภาพกิจกรรมในโครงการ
สำนักทะเบียนและประมวลผล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
40 คน
10-11 มี.ค. 2547 โครงการฝึกอบรม
เรื่อง “การเผยแพร่เพื่อพัฒนาการใช้ประโยชน์
ข้อมูลดาวเทียมและภูมิสารสนเทศ
ระดับท้องถิ่น (สำหรับเจ้าหน้าที่)”
โรงแรมเจริญธานี ปริ้นเซส
จังหวัดขอนแก่น
150 คน
5 ก.พ. 2547 โครงการฝึกอบรม
เรื่อง “การเผยแพร่เพื่อพัฒนาการใช้ประโยชน์
ข้อมูลดาวเทียมและภูมิสารสนเทศ
ระดับท้องถิ่น (สำหรับผู้บริหาร)”
โรงแรมเจริญธานี ปริ้นเซส
จังหวัดขอนแก่น
150 คน
  
GECNET Home Contact us