About
Personnel
Research
Spatial database
Service
Activity
Sitemap

Photo Gallery
External Sources of Funds
Intellectual property

  LINKS :

Khon Kaen University
Faculty of Science, Khon Kaen University
สทอภ | GISTDA
ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย (สสสท)

   Activity : ถ่ายทอดเทคโนโลยี  

      กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี >> ปี 2549
วันที่ ชื่อโครงการ สถานที่ ผู้เข้าร่วม
25-26 ธ.ค. 2549 การใช้แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม
และการใช้เครื่อง GPS ในการติดตาม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
อบต.บ้านข่า 24 คน
21-22 ธ.ค. 2549 การใช้แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม
และการใช้เครื่อง GPS ในการติดตามทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
อบต.สามผง 28 คน
27-28 พ.ย. 2549 การใช้แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม
และการใช้เครื่อง GPS ในการติดตามทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
อบต.หาดแพง 18 คน
22-23 พ.ย. 2549 การใช้แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม
และการใช้เครื่อง GPS ในการติดตามทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
อบต.ท่าบ่อสงคราม 23 คน
10 พ.ย. 2549 ระบบสารสนเทศภูมิศาสาตร์สำหรับนักเรียนมัธยม ห้องประชุมชั้น 2
อาคารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษา
การจัดการ (MBA) มข.
75 คน
22 ก.ค. 2549 บรรยายพิเศษ เรื่อง “การประมาณค่าเชิงพื้นที่
(Spatial Interpolation) ด้วยโปรแกรม GIS”
โดยคุณสิริพร กมลธรรม
ห้อง LAB C ชั้น 2 ตึก 6
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
30 คน
20 ก.ค. 2549 โครงการเครือข่ายเฝ้าระวังทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมพื้นที่ลุ่มน้ำสงคราม
วัดกัลยาราม บ้านปากยาม
ต.ศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม
จ.นครพนม
100 คน
5- 9 มิ.ย. 2549 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การรับรู้จากระยะไกล
และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ขั้นสูง”
- ภาพกิจกรรมในโครงการ
ศูนย์บริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
30 คน
15-26 พ.ค. 2549 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การรับรู้จากระยะไกล
และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ขั้นต้น”
- ภาพกิจกรรมในโครงการ
ศูนย์บริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
32 คน
7 ก.พ. 2549 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
ระดับผู้บริหารหลักสูตร ที่ 1 (รุ่นที่ 2)
เรื่อง “การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
เพื่อการตัดสินใจเชิงพื้นที่
เพื่อการพัฒนาจังหวัดขอนแก่น”
ศูนย์บริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
17 คน
6 ก.พ. 2549 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่องระดับผู้บริหารหลักสูตรที่ 1 (รุ่นที่ 1)
เรื่อง “การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
เพื่อการตัดสินใจเชิงพื้นที่
เพื่อการพัฒนาจังหวัดขอนแก่น”
ศูนย์บริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
38 คน
16-26 ม.ค. 2549 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่องระดับเจ้าหน้าที่หลักสูตรที่ 2
เรื่อง “การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
เพื่อการตัดสินใจเชิงพื้นที่
เพื่อการพัฒนาจังหวัดขอนแก่น”
- ภาพกิจกรรมในโครงการ
ศูนย์บริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
35 คน
12-13 ม.ค. 2549 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
เพื่อการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน”
- ภาพกิจกรรมในโครงการ
โรแรมเจริญธานีปริ้นเซส
อ.เมือง จ.ขอนแก่น
215 คน
  
GECNET Home Contact us