About
Personnel
Research
Spatial database
Service
Activity
Sitemap

Photo Gallery
External Sources of Funds
Intellectual property

  LINKS :

Khon Kaen University
Faculty of Science, Khon Kaen University
สทอภ | GISTDA
ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย (สสสท)

 
  Activity : ถ่ายทอดเทคโนโลยี  

      กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี >> ปี 2550
วันที่ ชื่อโครงการ สถานที่ ผู้เข้าร่วม
6 พ.ย. 2550 โครงการฝึกอบรม "GISTDA DAY
: ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา"
- ภาพกิจกรรมในโครงการ
ณ ห้องประชุมชั้น 2
อาคารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษา
การจัดการ (MBA) มข.
75 คน
25-29 มิ.ย. 2550 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
"การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ด้วย GIS"
- กำหนดการฝึกอบรม
- ภาพกิจกรรมในโครงการ
ศูนย์บริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
30 คน
25-28 เม.ย. 2550 โครงการวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียม
SPOT/THEOS Enhancement Programme
โรงแรมพลอยพาเลซ
จังหวัดมุกดาหาร
185 คน
9 เม.ย. 2550 โครงการสัมมนาเรื่อง
โครงการเครือข่ายเฝ้าระวังทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมพื้นที่ลุ่มแม่น้ำสงคราม
โรงเรียนบ้านท่อบ่อ
จังหวัดนครพนม
100 คน
26 มี.ค. - 5 เม.ย. 2550 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
"การรับรู้จากระยะไกล
และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เบื้องต้น"
- กำหนดการฝึกอบรม
- ภาพกิจกรรมในโครงการ
ศูนย์บริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
30 คน
  
GECNET Home Contact us