About
Personnel
Research
Spatial database
Service
Activity
Sitemap

Photo Gallery
External Sources of Funds
Intellectual property

  LINKS :

Khon Kaen University
Faculty of Science, Khon Kaen University
สทอภ | GISTDA
ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย (สสสท)

 
  Activity : ถ่ายทอดเทคโนโลยี  

      กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี >> ปี 2553
วันที่ ชื่อโครงการ สถานที่ ผู้เข้าร่วม
7-8 ก.ย. 2553 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
"ก้าวไกลกับเทคโนโลยีอวกาศ
ดาวเทียม THEOS และภูมิสารสนเทศ
เพื่อการพัฒนา"

- ภาพกิจกรรมในโครงการ
ณ โรงแรมเจริญธานี ปริ๊นเซส
จังหวัดขอนแก่น และ
ภูดารารีสอร์ท จังหวัดเลย
200 คน
ส.ค. - ธ.ค. 2553 โครงการ
"การสนับสนุนดำเนินการโครงงาน
ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศระดับเยาวชน"
โรงเรียนมัธยม
ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2 โรงเรียน
11 ส.ค. 2553 โครงการฝึกอบรม เรื่อง
"GISTDA DAY"
- ภาพกิจกรรมในโครงการ
ณ ห้องประชุมชั้น 2
อาคารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษา
การจัดการ (MBA)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครูและนักเรียน
จำนวน 184 คน
จาก 31 โรงเรียน
และนักศึกษา
จำนวน 22 คน
รวมทั้งสิ้น 206 คน
19-29 เม.ย. 2553 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
"ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และ
การประยุกต์ใช้ข้อมูลภาพถ่าย
จากดาวเทียม"

- ภาพกิจกรรมในโครงการ
ณ ห้อง 6601A ชั้น 6
ตึก SC 06
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้เข้าฝึกอบรม
จำนวน 46 คน
จาก 26 หน่วยงาน 
GECNET Home Contact us