About
Personnel
Research
Spatial database
Service
Activity
Sitemap

Photo Gallery
External Sources of Funds
Intellectual property

  LINKS :

Khon Kaen University
Faculty of Science, Khon Kaen University
สทอภ | GISTDA
ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย (สสสท)

 
  Activity : ถ่ายทอดเทคโนโลยี  

      กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี >> ปี 2555
วันที่ ชื่อโครงการ สถานที่ ผู้เข้าร่วม
23-27 เมษายน 2555 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
"การประยุกต์ใช้ข้อมูลจากดาวเทียม THEOS
จัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น"

- ภาพกิจกรรมในโครงการ
ณ ห้องฝึกอบรมชั้น 4
อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
23 คน
2-6 กรกฎาคม 2555 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
"การประยุกต์ใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียม THEOS
และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เบื้องต้น"

- ภาพกิจกรรมในโครงการ
ณ อาคารเรียน SC.08
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
50 คน
31 กรกฎาคม 2555 กิจกรรม "GISTDA DAY"
เทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

- ภาพกิจกรรมในโครงการ
ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 209 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครูและนักเรียน
จาก 26 โรงเรียน
และ นศ. ป.ตรี
จำนวน 180 คน 
GECNET Home Contact us