About
Personnel
Research
Spatial database
Service
Activity
Sitemap

Photo Gallery
External Sources of Funds
Intellectual property

  LINKS :

Khon Kaen University
Faculty of Science, Khon Kaen University
สทอภ | GISTDA
ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย (สสสท)

 

  Photo Gallery : ภาพกิจกรรม 

  ภาพกิจกรรม >> ปี 2549
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การรับรู้จากระยะไกล และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ขั้นสูง"
วันที่ 5-9 มิถุนายน 2549 ณ อาคารศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การรับรู้จากระยะไกล และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ขั้นต้น"
วันที่ 15-26 พฤษภาคม 2549 ณ อาคารศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ออกภาคสนามการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพื้นที่ เพื่อการพัฒนาจังหวัดขอนแก่น”
วันที่ 16-26 มกราคม 2549 ณ บริเวณเขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เพื่อการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน”
วันที่ 12-13 มกราคม 2549 ณ โรงแรมเจริญธานี ปริ๊นเซส อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

 

 

 
 
 
GECNET Home Contact us