About
Personnel
Research
Spatial database
Service
Activity
Sitemap

Photo Gallery
External Sources of Funds
Intellectual property

  LINKS :

Khon Kaen University
Faculty of Science, Khon Kaen University
สทอภ | GISTDA
ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย (สสสท)

 

  Photo Gallery : ภาพกิจกรรม 

  ภาพกิจกรรม >> ปี 2550
งานการแผนที่และภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2550 "ธีออส..ดาวเทียมของไทยสู่ห้วงอวกาศ"
ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2550 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ
ภาพกิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "GISTDA DAY 2007"
วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2550 ณ ห้องประชุม พล.ต.อ.เภา สารสิน (MBA) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การประชุมการสัมมนาทางวิชาการระดับชาติด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เรื่อง "ธีออสกับเทคโนโลยีอวกาศฯไทย"
วันที่ 12-13 กันยายน 2550 ณ โรงแรมอัมรินทร์ลากูน จังหวัดพิษณุโลก
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ด้วย GIS ขั้นสูง"
วันที่ 25-29 มิถุนายน 2550 ณ อาคารศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การรับรู้จากระยะไกล และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ขั้นต้น"
วันที่ 26 มี.ค. - 5 เม.ย. 2550 ณ อาคารศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

 
 
 
GECNET Home Contact us