About
Personnel
Research
Spatial database
Service
Activity
Sitemap

Photo Gallery
External Sources of Funds
Intellectual property

  LINKS :

Khon Kaen University
Faculty of Science, Khon Kaen University
สทอภ | GISTDA
ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย (สสสท)

 

  Photo Gallery : ภาพกิจกรรม 

  ภาพกิจกรรม >> ปี 2551
กิจกรรมโครงการ "GISTDA DAY : ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา"
ระหว่างวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 ณ ห้องประชุม พล.ต.อ.เภา สารสิน (MBA) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การใช้ข้อมูลดาวเทียมธีออสและภูมิสารสนเทศ เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม"
ระหว่างวันที่ 8-11 กันยายน พ.ศ. 2551 ณ ห้องจุติ โรงแรมเจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน"
ระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน พ.ศ. 2551 ณ ห้องราชาวดี ชั้น 6 โรงแรมอิมพีเรียลสกล อ.เมือง จ.สกลนคร
งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม พ.ศ. 2551 บริเวณอาคาร SC.07 ชั้น 4 ห้องพิมล กลกิจ และอาคาร SC.08
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ด้วย GIS"
ระหว่างวันที่ 23-27 มิถุนายน 2551 ณ อาคารศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การรับรู้จากระยะไกล และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เบื้องต้น"
ระหว่างวันที่ 21 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2551 ณ อาคารศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โครงการ "ค่ายเยาวชนตะลุยอวกาศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ"
ระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม พ.ศ. 2551 ณ มณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร์ จ.ขอนแก่น

 

 

 
 
 
GECNET Home Contact us