About
Personnel
Research
Spatial database
Service
Activity
Sitemap

Photo Gallery
External Sources of Funds
Intellectual property

  LINKS :

Khon Kaen University
Faculty of Science, Khon Kaen University
สทอภ | GISTDA
ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย (สสสท)

 

  Photo Gallery : ภาพกิจกรรม 

  ภาพกิจกรรม >> ปี 2555
การประชุมวิชาการ นานาชาติ The 33rd Asian Conference On Remote Sensing
November 26-30, 2012 Ambassador City Jomtien Hotel, Pattaya, Thailand
     ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับ ศูนย์ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้นำคณะอาจารย์ นักวิจัย เจ้าหน้าที่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ร่วมทั้งสิ้น 31 คน เข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ Asian Conference on remote Sensing (ACRS) จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในนานาประเทศ ซึ่งในครั้งนี้จัดขึ้นที่ประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิจัย นักวิชาการและผู้เกี่ยวข้องได้นำเสนอและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยรวมถึงการเรียนรู้แลกเปลี่ยนด้านการประยุกต์เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศในหลายสาขาและการสร้างเครือข่ายในการทำงานทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ตลอดจนส่งเสริมให้นำเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานต่างๆ มากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากร รายละเอียดเพิ่มเติม
การสัมมนาวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศประจำปี 2555
เรื่อง "เข้าใจ...เข้าถึงพื้นที่ด้วยเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ"

ระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2555 ณ โรงแรมเดอะแกรนด์ริเวอร์ไซด์ จังหวัดพิษณุโลก
และโรงแรมอิมพีเรียล ภูแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ทเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
กิจกรรม "GISTDA DAY: เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"
วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 209 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การประยุกต์ใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียม THEOS และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เบื้องต้น"
ระหว่างวันที่ 2-6 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องฝึกอบรมชั้น 4 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "โครงสร้างพื้นฐานภูมิสารสนเทศสำหรับผู้บริหารเพื่อการบริหารงานในท้องถิ่น"
ระหว่างวันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2555 ณ ห้องเอราวัณ ชั้น 1 โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น
     สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ร่วมกับศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "โครงสร้างพื้นฐานภูมิสารสนเทศสำหรับผู้บริหารเพื่อการบริหารงานในท้องถิ่น" ระหว่างวันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2555 ณ ห้องเอราวัณ ชั้น 1 โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น ในการฝึกอบรมดังกล่าวมีผู้บริหาร บุคลากรและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมจำนวน 75 คน
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การประยุกต์ใช้ข้อมูลจากดาวเทียม THEOS จัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น"
ระหว่างวันที่ 23-27 เมษายน 2555 ณ ห้องฝึกอบรมชั้น 4 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
     ศูนย์ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การประยุกต์ใช้ข้อมูลจากดาวเทียม THEOS จัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น" ระหว่างวันที่ 23-27 เมษายน 2555 ในการฝึกอบรมดังกล่าวมีบุคลากรและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานปกครองท้องถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 18 หน่วยงานเข้าร่วมจำนวน 23 คน
การประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 1
ระหว่างวันที่ 29-30 เมษายน 2555 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร
      เมื่อวันที่ 29-30 เมษายน 2555 ศูนย์ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัศมี สุวรรณวีระกำธร (ผู้อำนวยการศูนย์) ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ร่วมกับ คลัสเตอร์การจัดการลุ่มน้ำแบบองค์รวม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในงาน "การประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 1"
การแข่งขันโครงงานวิจัยด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ระดับเยาวชน ประจำปี 2554
วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2555 ณ ห้องราชาวดี ชั้น 4 โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
      เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2555 ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้นำอาจารย์และนักเรียนตัวแทน 2 โรงรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก จ.ขอนแก่น และ โรงเรียนโพนงามศึกษา จ.สกลนคร ซึ่งดำเนินการจัดทำโครงงานภายใต้การสนับสนุนของศูนย์ภูมิภาคฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในโครงการการสนับสนุนดำเนินโครงงานด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ระดับเยาวชน ปี 2554 เข้าร่วม การแข่งขันโครงงานวิจัยด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ระดับเยาวชน ณ ห้องราชาวดี ชั้น 4 โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ในงานมีการแข่งขันโครงงานระดับเยาวชนจาก 11 โรงเรียน ทั่วประเทศ โดยโรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก จ.ขอนแก่น นำเสนอโครงงาน เรื่อง "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการระบุตำแหน่งการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน จากข้อมูลการบริการการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลกุดน้ำใส" และโรงเรียนโพนงามศึกษา จ.สกลนคร นำเสนอโครงงาน เรื่อง "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศติดตามการขยายตัวของพื้นที่ทำนาปรังในเขตตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร" ผลการการแข่งขัน โรงเรียนโพนงามศึกษา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1
การฝึกอบรม "เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ครั้งที่ 18"
ระหว่างวันที่ 18 - 19 มกราคม 2555 ณ ห้องสุรนารี A โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส โคราช อ.เมือง จ.นครราชสีมา
     สถาบันพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ร่วมกับศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ครั้งที่ 18 ระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2555 ณ ห้องสุรนารี A โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส โคราช อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ภายในงานฝึกอบรมดังกล่าวมีคณะครู-อาจารย์ ภายในจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 142 คน จาก 110 โรงเรียน 2 มหาวิทยาลัย และหน่วยงานภาครัฐ 4 หน่วยงาน โดยการจัดฝึกอบรมดังกล่าวเป็นการจัดฝึกอบรมให้กับผู้สอนวิชาภูมิศาสตร์และสาขาวิชา ที่เกี่ยวข้อง ภายในจังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สอนวิชาภูมิศาสตร์และผู้ที่เกี่ยวข้องมีโอกาสเสริมสร้างประสบการณ์ พัฒนาความรู้ความเข้าใจและเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการทำงาน กระบวนการ ขั้นตอนและเครื่องมือต่างๆ ของเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และความเชื่อมโยง ตลอดจนประโยชน์ของเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประกอบการเรียนการสอน
 
 
 
GECNET Home Contact us