ภาพแผนที่แสดงปริมาณและคุณภาพน้ำบาดาล จังหวัดชัยภูมิ
ภาพแผนที่แสดงปริมาณและคุณภาพน้ำบาดาล จังหวัดขอนแก่น
ภาพแผนที่แสดงปริมาณและคุณภาพน้ำบาดาล จังหวัดกาฬสินธุ์
ภาพแผนที่แสดงปริมาณและคุณภาพน้ำบาดาล จังหวัดเลย
ภาพแผนที่แสดงปริมาณและคุณภาพน้ำบาดาล จังหวัดเหนองบัวลำภู
ภาพแผนที่แสดงปริมาณและคุณภาพน้ำบาดาล จังหวัดหนองคาย
ภาพแผนที่แสดงปริมาณและคุณภาพน้ำบาดาล จังหวัดนครพนม
ภาพแผนที่แสดงปริมาณและคุณภาพน้ำบาดาล จังหวัดศรีสะเกษ
ภาพแผนที่แสดงปริมาณและคุณภาพน้ำบาดาล จังหวัดสกลนคร
ภาพแผนที่แสดงปริมาณและคุณภาพน้ำบาดาล จังหวัดอุดรธานี