About
Personnel
Research
Spatial database
Service
Activity
Sitemap

Photo Gallery
External Sources of Funds
Intellectual property

  LINKS :

Khon Kaen University
Faculty of Science, Khon Kaen University
สทอภ | GISTDA
ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย (สสสท)

   ข่าวประชาสัมพันธ์   

    ขอเชิญอาจารย์/บุคลากรจากหน่วยงาน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และผู้สนใจ เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ   
      เรื่อง "เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศขั้นต้น" รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 22-26 เมษายน 2556 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
      โทร 043-202742, 084-5137758

     
      
      ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุมวิชาการด้านภูมิสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
       และนักวิจัยรุ่นใหม่ ครั้งที่ 1 (The 1st GI-GRAD 2013) ระหว่างวันที่ 19 - 21 มิ.ย. 2556
      ณ โรงแรมสุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี || รายละเอียดเพิ่มเติม ||


     
      
      ขยายเวลาถึง 31 ธันวาคม 2556 ||รายละเอียดเพิ่มเติม||


   
      


    ขอเชิญนักวิจัยและผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมการประชุมวิชาการ The 33rd Asian Conference On Remote Sensing
      ระหว่างวันที่ 26-30 พฤศจิกายน 2555 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน ชลบุรี
      รายละเอียดเพิ่มเติม http://acrs2012.gistda.or.th/

     


    ขอเชิญนักศึกษาเขียนโครงการเพื่อสมัครรับทุนสนับสนุนกลุ่มเยาวชนเพื่อจัดทำโครงการทางด้านเทคโนโลยีอวกาศ
      และภูมิสารสนเทศ (miniProject on Geo-Space Tech Challenge) หมดเขต วันที่ 30 กรกฎาคม 2555
      รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.gistda.or.th

      


    ขอเชิญนักวิจัยและผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมการประชุมวิชาการในงาน การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2555
      ระหว่างวันที่ 24-28 สิงหาคม 2555 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิร์ด ราชประสงค์ กรุงเทพฯ
      รายละเอียดเพิ่มเติม http://researchexpo.nrct.go.th

      


    ขอเชิญอาจารย์และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมกิจกรรม "GISTDA DAY: เทคโนโลยีอวกาศ
      และภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น" ในวันอังคารที่ 31 ก.ค. 2555 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 109
      วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น[ รายละเอียดเพิ่มเติม ]


    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การประยุกต์ใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียม THEOS
      และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เบื้องต้น"ระหว่างวันที่ 2-6 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องฝึกอบรมชั้น 4 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์
      ม.ขอนแก่น [ รายชื่อ ]


    ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การประยุกต์ใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียม THEOS และ
      ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เบื้องต้น"ระหว่างวันที่ 2-6 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องฝึกอบรมชั้น 4 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์
      ม.ขอนแก่น [ รายละเอียดเพิ่มเติม ] | [ โหลดใบสมัคร ]


    ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การประยุกต์ใช้ข้อมูลจากดาวเทียม THEOS
      จัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น" ระหว่างวันที่ 23-27 เมษายน 2555 ณ ห้องฝึกอบรมชั้น 4 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์
      ม.ขอนแก่น [ รายละเอียดเพิ่มเติม ] | [ โหลดใบสมัคร ] สอบถามเพิ่มเติม 043-202742


    ประกาศผลการรับสมัครงาน ตำแหน่งเลขานุการ ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ   
      ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้ผ่านการคัดเลือกได้แก่ นางสาวอมรารัตน์ มาพระยืน


    ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.ขอนแก่น   
      ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเลขานุการ เปิดรับสมัครถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2554
      [ รายละเอียดเพิ่มเติม ] | [ โหลดใบสมัคร ]


    เนื่องจากปัญหาอุทกภัย สทอภ. ขอประกาศเลื่อนการจัดการประชุมวิชาการ "เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ
      ประจำปี 2554 geoinfotech 2011" ระหว่างวันที่ 14-16 ธันวาคม 2554 ณ อิมแพ็ค คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ เมืองทองธานี


    ขอเชิญผู้สนใจร่วมชมนิทรรศการด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
      ประจำปี พ.ศ. 2554 ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2554 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


    ขอเชิญร่วมงาน สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
      ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2554 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


    ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม “GISTDA DAY: เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น”
      วันที่ 11 สิงหาคม 2554 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 109 มหาวิทยาลัยขอนแก่น


    ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "โครงสร้างพื้นฐานภูมิสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร  
      เพื่อการบริหารงานในท้องถิ่นในระดับภูมิภาค" ระหว่างวันที่ 12 – 13 กรกฎาคม 2554 ณ โรงแรมเดอะกรีนปาร์ค
      จังหวัดยโสธร


    ขอเชิญโรงเรียนที่สนใจ ส่งนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายร่วมกิจกรรม "ค่ายเยาวชนภูมิสารสนเทศ
      ภายใต้โครงการเสริมสร้างนสมรรถนะด้านภูมิสารสนเทศ สำหรับนักเรียนมัธยมปลาย" วันที่ 23 มิถุนายน 2554
      ณ อาคารเรียน SC.08 นคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


    การบรรยายพิเศษ เรื่อง "Lessons from the Recent Catastrophic Earthquake and Tsunami om East Japan"
      วันที่ 2 มิถุนายน 2554 ณ ห้องวีนัส โรงแรมมิราเคิล แกรนด์


    โครงการ "ปล่อยบอลลูนเพื่อสำรวจขอบอวกาศ ครั้งที่ 3" วันที่ 22 พ.ค.54 ณ โรงเรียนอุสาหะวิทยา ตำบลชองแค
      อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์


    Seminar on "Emerging trends in Geo informatics" 4 March 2011 ณ ห้องพิมล ชั้น 4 อาคาร sc.07
      มหาวิทยาลัยขอนแก่น


    โครงการ “ระบบบริหารจัดการข้อมูลด้วยระบบภูมิสารสนเทศโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ”

    Seminar on "Forefront and Challenging of Water Resources Management in Southeast Asia"
      29th January, 2011, Bangkok


    เอกสารการประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2553 : Geoinfotech 2010
      ระหว่างวันที่ 15-17 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ณ อิมแพ็ค คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ เมืองทองธานี


    ภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อการติดตามวิกฤตการณ์น้ำท่วม

    ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2553 : Geoinfotech 2010       ระหว่างวันที่ 15-17 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ณ อิมแพ็ค คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ เมืองทองธานี

    Seminar on "Forefront and Challenging Geospatial Technologies for Environmental and Disaster Management       in Southeast Asia" 27th November, 2010, Bangkok

    เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ก้าวไกลกับเทคโนโลยีอวกาศดาวเทียม THEOS และภูมิสารสนเทศ
      เพื่อการพัฒนา" ระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2553 ณ โรงแรมเจริญธานีปริ๊นเซส จ.ขอนแก่น


    ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ก้าวไกลกับเทคโนโลยีอวกาศดาวเทียม THEOS
      และภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนา" ระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2553 ณ โรงแรมเจริญธานีปริ๊นเซส จ.ขอนแก่น
 
GECNET Home Contact us