งานวิจัยปี 2557                                                                                                    ผลงานวิจัย 2 เรื่อง
   
 

วาสนา พุฒกลาง และชรัตน์ มงคลสวัสดิ์. (2557). การโซนนิ่งพื้นที่ เกษตรกรรมสหรับการผสมผสานหาทางเลือกสำหรับการใช้ที่ดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. Agricultural Zoning for Alternative Combination of Land Use inNortheast Thailand. วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย, ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (พ.ค.-ส.ค.2557)

   
 

เอกรัฐ สีขาว และชรัตน์ มงคลสวัสดิ์. (2557). การใช้ดัชนีพืชพรรณมาตรฐานเพื่อประเมินพื้นที่ความแห้งแล้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. Using Standardized Vegetation Index to Assess Drought Areas in Northeast Thailand. วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย, ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (พ.ค.-ส.ค.2557)

   
   งานวิจัยปี 2556                                                                                                    ผลงานวิจัย 2 เรื่อง
   
 

ภูริภัทร์ ธูปกระโทก และรัศมี สุวรรณวีระกำธร. (2556). การตรวจสอบความใช้ได้ของข้อมูลปริมาณน้ำฝนจากดาวเทียม TRMM ในลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย. 14(3), กันยายน-ธันวาคม 2556.

   
 

เอกรัฐ สีขาว และชรัตน์ มงคลสวัสดิ์. (2556). การประเมินดัชนีอนุพันธ์จากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อการสำรวจความแห้งแล้งเชิงเวลาและพื้นที่. วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย. 14(3), กันยายน-ธันวาคม 2556.

                                                                                                                               ดูทั้งหมด >>
   งานวิจัยปี 2554                                                                                                    ผลงานวิจัย 5 เรื่อง
   
 

Reungsang, P., Kanwa,r S., Srisuk, K. 2010. APPLICATION OF SWAT MODEL IN SIMULATING STREAM FLOW FOR THE CHI RIVER SUBBASIN II IN NORTHEAST THAILAND. Trends Research in Science and Technology, 2(1), 23-28.

   
 

สุริยะ ผลพูน, ชาติชาย ไวยสุระสิงห์, ชรัตน์ มงคลสวัสดิ์. 2553.การประเมินความถูกต้องทางดิ่งของแบบจำลองระดับสูงเชิงเลข ความละเอียดทางราบ 90 เมตร จากโครงการสำรวจภูมิประเทศด้วยเรดาร์บนกระสวยอวกาศ. วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย ปีที่ 11 ฉบับที่ 3. หน้าที่ 15-25.

   
 

ภัทรพร พิมดี, รัศมี สุวรรณวีระกำธร. (2554). การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อกำหนดพื้นที่เสี่ยงต่อการถูกบุกรุกป่าไม้เพื่อใช้เป็นพื้นที่เกษตรกรรม บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จังหวัดเลย. วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย ปีที่ 12 ฉบับที่ 1. หน้าที่ 43-68.

                                                                                                                               ดูทั้งหมด >>
   
   งานวิจัยปี 2553                                                                                                    ผลงานวิจัย 3 เรื่อง
   
 

วาสนา พุฒกลาง, ชรัตน์ มงคลสวัสดิ์. 2553. ความเหมาะสมของที่ดินและการประเมินพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังด้วยข้อมูล ภาพถ่ายจากดาวเทียมและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์. Land Suitability for cassava and assessing cassava cropping area with Satellite data and GIS.วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย, ปีที่ 11 ฉบับที่ 1, เลขหน้า 67-89.

   
 

สุริยะ ผลิพูน, ชาติชาย ไวยสุระสิงห์, ชรัตน์ มงคลสวัสดิ์. 2553. การประเมินความถูกต้องทางดิ่งของแบบจำลองระดับสูงเชิงเลข ความละเอียดทางราบ 90 เมตร จากโครงการสำรวจภูมิประเทศด้วยเรดาร์บนกระสวยอวกาศ. The Assessing Vertical accuracy of Digital Elevation Model Horizontal accuracy 90 m from Shuttle Radar Topography mission. วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย, ปีที่ 11 ฉบับที่ 1, เลขหน้า 67-89.

   
 

แสงดาว นพิทักษ์, ชรัตน์ มงคลสวัสดิ์. 2553. การบูรณาการคุณภาพที่ดินเพื่อเป็นแบบจำลองการประเมินที่ดินสำหรับพืชไร่อาศัยน้ำฝน: การพัฒนาโปรแกรม. Integrated Land qualities as a model of the Land evaluation for rain-fed field crops: a program development. วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย, ปีที่ 11 ฉบับที่ 1, เลขหน้า 43-57 .

   
   งานวิจัยปี 2552                                                                                                    ผลงานวิจัย 1 เรื่อง
   
 

แคแสด มงคลสวัสดิ์, ชรัตน์ มงคลสวัสดิ์. 2552. แนวทางการใช้ดัชนีพืชพรรณและความชื้นของข้อมูลดาวเทียมหลายช่วงเวลาเพื่อติดตามตรวจสอบความแห้งแล้งจากสภาวะด้านชีพลักษณ์ของป่ามรสุมเขตร้อน. An Approach to using vegetation and water indices of multi-temporal satellite data for Drought monitoring through the phonological state of tropical monsoon forest. วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย, ปีที่ 10 ฉบับที่ 2, เลขหน้า 33-53.

   
   งานวิจัยปี 2551                                                                                                    ผลงานวิจัย 6 เรื่อง
   
 

ชรัตน์ มงคลสวัสดิ์, อุราวรรณ จันทร์เกษ. 2551. การประมาณการเปรียบเทียบวิธีการหาปัจจัยความยาวและความลาดชันด้วยแบบจำลองความสูงเชิงเลข. A Comparative Estimation of Methods to Determine Slope Length and Slope Factor using Digital Elevation Model. วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-กันยายน 2551 หน้าที่ 9-18.

   
 

ชรัตน์ มงคลสวัสดิ์, ณกร วัฒนกิจ, ทัศพร ธนจาตุรนต์, ฐาปนี คำชัย. 2551. นัยของสภาวะโลกร้อนด้านอุทกภัยและภัยแล้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: วิเคราะห์ด้วยข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม. Implications of Global Warming for Flood and Drought over Norteast Thailand: Analysis of Satellite Data. วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2551.หน้าที่ 38-47.

   
 

ชรัตน์ มงคลสวัสดิ์, อุราวรรณ จันทร์เกษ, ฐาปณี คำชัย, ณกร วัฒนกิจ, สุพรรณี ปลัดศรีช่วย. 2551. การประเมินพืชพรรณริมน้ำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม. Evaluating Spatial Information of Riparian Vegetation in Northeast Thailand. วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2551. หน้าที่ 7-17.

                                                                                                                               ดูทั้งหมด >>
   
   งานวิจัยปี 2550                                                                                                    ผลงานวิจัย 5 เรื่อง
   
 

มงคล ต๊ะอุ่น, เกรียงศักดิ์ จันโททัย. 2550. การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินจากนาข้าวเป็นยูคาลิปตัสในลุ่มน้ำสงครามด้วยข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมและการสัมภาษณ์เชิงลึก. วารสารแก่นเกษตร Khon Kaen Agriculture Journal ปีที่ 35 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2550 หน้า 469-504.

   
 

ชรัตน์ มงคลสวัสดิ์, สถิพรรณ จันทรัตน์. 2550. การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อจัดทำสารสนเทศพื้นที่อ่อนไหวต่อสิ่งแวดล้อม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย ปีที่ 8 ฉบับที่ 2,พฤษภาคม-สิงหาคม 2550. หน้าที่ 28-35.

   
 

รัศมี สุวรรณวีระกำธร, อธิรัช ราชเจริญ, เอกลักษณ์ สลักคำ. 2550. การเปลี่ยนแปลงของป่าบุ่งป่าทามบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำสงครามตอนล่าง. วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย ปีที่ 8 ฉบับที่ 2,พฤษภาคม-สิงหาคม 2550. หน้าที่ 36-47.

                                                                                                                               ดูทั้งหมด >>
   
   งานวิจัยปี 2549                                                                                                    ผลงานวิจัย 6 เรื่อง
   
 

รัศมี สุวรรณวีระกำธร, ชรัตน์ มงคลสวัสดิ์, วิเชียร เกิดสุข, บังอร ยมมรคา, วาสนา พุฒกลาง, องค์การ อินทรัมพรรย์, สาคร กือเจริญ, ฉัตรฤดี สมบัติธรรม. 2549. การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาและการกระจายเชิงภูมิศาสตร์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย ปีที่ 7 (ฉบับที่ 3) กันยายน-ธันวาคม 2549. หน้าที่ 66-78.

   
 

ชนัดดา รัตนา, ชรัตน์ มงคลสวัสดิ์ 2549. การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อบูรณาการการแสดงผลแผนที่กับสารสนเทศเชิงสถิติ. วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย, ปีที่ 7 (ฉบับที่ 2) พฤษภาคม-สิงหาคม 2549, หน้า 14-29.

   
 

ชรัตน์ มงคลสวัสดิ์, วาสนา พุฒกลาง 2549. ทรัพยากรป่าไม้และการตรวจวัดความเปลี่ยนแปลง ด้วยข้อมูลดาวเทียมหลายวันที่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว. วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย ปีที่ 7 (ฉบับที่ 2) พฤษภาคม-สิงหาคม 2549, หน้า 36-49.

                                                                                                                               ดูทั้งหมด >>
   
   งานวิจัยปี 2548                                                                                                    ผลงานวิจัย 3 เรื่อง
   
 

ชรัตน์ มงคลสวัสดิ์,สถาพร ไพบูลย์ศักดิ์,อุราวรรณ จันทร์เกษ และสถิพรรณ จันทรัตน์. 2548. การวางแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาจังหวัดด้วยการบูรณาการข้อมูลเชิงพื้นที่ : การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และภาพถ่ายดาวเทียม) วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์ปีที่ 6 (ฉบับที่ 2), พฤษภาคม - สิงหาคม 2548. หน้า 11-26.

   
 

วาทินี ถาวรธรรม, สถิพรรณ จันทรัตน์. 2548. ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่การขาดแคลนน้ำระดับหมู่บ้าน โดยการประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2 ค) และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS). วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์ปีที่ 6 (ฉบับที่ 1), มกราคม - เมษายน 2548.

   
 

วันเพ็ญ บัวระพา, ชรัตน์ มงคลสวัสดิ์, เกรียงศักดิ์ ศรีสุข, วิชัย ศรีบุญลือ. 2548. การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อทำแผนที่ความอ่อนไหวต่อการปนเปื้อนของแหล่งน้ำใต้ดินในลุ่มน้ำพองตอนล่าง. วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์ปีที่ 6 (ฉบับที่ 1), มกราคม - เมษายน 2548.

   
   งานวิจัยปี 2547                                                                                                    ผลงานวิจัย 4 เรื่อง
   
 

นฤมล ทารักษา, ชรัตน์ มงคลสวัสดิ์, เฉลิมชัย พาวัฒนา และ รัศมี สุวรรณวีระกำธร. 2547. การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และแบบจำลองชลศาสตร์เพื่อหาขอบเขตน้ำท่วมบริเวณที่ราบน้ำท่วมถึง. วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย ปีที่ 5 (ฉบับที่ 3) กันยายน-ธันวาคม 2547, หน้า 47-60.

   
 

พรอุษา อุดมศิลป์, ชรัตน์ มงคลสวัสดิ์, เกีรยงศักดิ์ ศรีสุข และ ฉลอง บัวผัน. 2547. การสร้างแบบจำลองเชิงพื้นที่ศักยภาพน้ำบาดาลด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ : กรณีศึกษาในอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น. วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย, ปีที่ 5 (ฉบับที่ 3) กันยายน-ธันวาคม 2547, หน้า 33-46.

   
 

ชรัตน์ มงคลสวัสดิ์, สถาพร ไพบูลย์ศักดิ์, ธีรญา อุทธา และ อุราวรรณ จันทร์เกษ. 2547. การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อกำหนดพื้นที่คุ้มครองเกษตรกรรม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย ปีที่ 5 (ฉบับที่ 2) พฤษภาคม - สิงหาคม 2547, หน้า 25-34.

   
 

โสภณวิชญ์ คำพิลัง และ ชรัตน์ มงคลสวัสดิ์. 2547. การบูรณาการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อทำแบบจำลองเขตอันตรายจากเพลิงไหม้ภายในเขตเทศบาลเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์. วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์ปีที่ 5 (ฉบับที่ 1), มกราคม - เมษายน 2547.

   
   งานวิจัยปี 2546                                                                                                    ผลงานวิจัย 3 เรื่อง
   
 

สุภาพิศ ผลงาม, ชรัตน์ มงคลสวัสดิ์, เชาวลิต ศิลปทอง และสุรชัย รัตนเสริมพงศ์. 2546. แนวทางการใช้ข้อมูลเชิงเลขของภาพเรดาร์สำหรับสำรวจรวบรวมข้อมูลสิ่งปกคลุมดินในพื้นดินแบบลูกคลื่นลอนลาด. วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์, ปีที่ 4 (ฉบับที่ 3), กันยายน - ธันวาคม 2546.

   
 

ดาราวรรณ เวียงยศ , ชรัตน์ มงคลสวัสดิ์, รัศมี สุวรรณวีระกำธร, และ กิตติ เอกอำพน. 2546 . การประมาณค่าคุณภาพน้ำเชิงพื้นที่ ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์. วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์. ปีที่4 (ฉบับที่ 1), มกราคม-เมษายน 2546.

   
 

ธีรญา อุทธา, ชรัตน์ มงคลสวัสดิ์ และไกรสร วงศ์พราวมาศ. 2546. การประยุกต์ระดับสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุนการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน : กรณีศึกษาในเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์. วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์ ปีที่ 4 (ฉบับที่ 1), มกราคม - เมษายน 2546.

   
   งานวิจัยปี 2545                                                                                                    ผลงานวิจัย 1 เรื่อง
   
 

ธงชัย จารุพพัฒน์ และชรัตน์ มงคลสวัสดิ์. 2545. การวางแผนการใช้ที่ดินบริเวณลุ่มน้ำลำพระเพลิงโดยวิธีการสร้างแบบจำลองเชิงพื้นที่. วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์, ปีที่ 3 (ฉบับที่ 1), มกราคม - เมษายน 2545.

   
   งานวิจัยปี 2544                                                                                                    ผลงานวิจัย 2 เรื่อง
   
 

จตุรวิทย์ จารุสิน , ชรัตน์ มงคลสวัสดิ์, และมาณวิกา ผลภาค. 2544. การทำแบบจำลองเชิงพื้นที่สำหรับพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับโค-กระบือ. วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์, ปีที่ 2 (ฉบับที่ 1), มกราคม-เมษายน 2544.

   
 

สถิพรรณ จันทรัตน์ ชรัตน์ มงคลสวัสดิ์ บุญส่ง วัฒนกิจ และประสิทธิ์ ประคองศรี. 2544. การทำแบบจำลองระดับการพัฒนาชนบทด้วยข้อมูลดัชนี กชช.2ค และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ : ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์. วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์, ปีที่ 2 (ฉบับที่ 3), กันยายน - ธันวาคม 2544.

   
   งานวิจัยปี 2543                                                                                                    ผลงานวิจัย 2 เรื่อง
   
 

รัศมี สุวรรณวีระกำธร. 2543. การเปรียบเทียบวิธีประมาณค่าน้ำฝนเชิงพื้นที่ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ : กรณีศึกษาพื้นที่ลุ่มน้ำเชิญ. วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์, ปีที่ 1 (ฉบับที่ 3), กันยายน- ธันวาคม 2543.

   
 

สิริพร กมลธรรมและชรัตน์ มงคลสวัสดิ์.2543. การวิเคราะห์รูปแบบของน้ำฝนเชิงพื้นที่และเชิงเวลาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย: การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์. วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์, ปีที่ 1(ฉบับที่ 1), มกราคม-เมษายน 2543.