งานวิจัยปี 2555                                                                                                    ผลงานวิจัย 2 เรื่อง
   
 

Wattanayingcharoenchai, S., Nithikathkul, C., Wongsaroj, T., Royal, L. and Reungsang, P. (2011). Geographic information system of Opisthorchis viverrini in northeast Thailand. Asian Biomedicine. 5 (5): 687-691, November 2011.

   
 

Suwanwerakamtorn, R., Pimdee, P.,Mongkolsawat, S. and Sritoomkaew, N,. (2011).The Application of Satellite Data to Monitor the Encroachment of Agriculture on Forest Reserve in the Phu Luang Wildlife Sanctuary, Loei Privince, Northeast of Thailand. Journal of Earth Science and Engineering. 1(3) : 169-176, December 2011.

   
   งานวิจัยปี 2554                                                                                                    ผลงานวิจัย 2 เรื่อง
   
 

Suwannatrai A., Suwannatrai K., Haruay S., Piratae S., Thammasiri C., Khampoosa P., Kulsantiwong J., Prasopdee S., Tarbsripair P., Suwanwerakamtorn R., Sukchan S., Boonmars T., John B Malone, Michael T Kearney, Tesana S. (2011). Effect of soil surface salt on the density and distribution of the snail Bithynia siamensis goniomphalos in northeast Thailand. Geospatial health 5(2), pp.183-190.

   
 

Mongkolsawat, C., Putklang, W., Chanket, U. (2011). Some Impluication on Agricultural land use Affected by Land Qualities in Sakon Nakhon Basin, Northeast Thailand. Laos Journal on Applied Science .Vol.2 No.1, March 2011 .320-325.

   
   งานวิจัยปี 2551                                                                                                    ผลงานวิจัย 1 เรื่อง
   
 

Mongkolsawat, C. and Kamchai, T. (2008). GIS Modeling for Avian Influenza Risk Areas. International Journal of Geoinformatics, Vol.5 (No.1), March 2009.

   
   งานวิจัยปี 2546                                                                                                    ผลงานวิจัย 1 เรื่อง
   
 

Charauppat, T. and Mongkolsawat, C. (2003). Land Evaluation for Economic Crops of Lam Phra Phloeng Watershed in Thailand using GIS Modeling. Asian Journal of Geoinformatics, 3 (3), 89-98.

   
   งานวิจัยปี 2544                                                                                                    ผลงานวิจัย 1 เรื่อง
   
 

Mongkolsawat, C., Thirangoon, P., Suwanweraknamtorn, R., Karladee, N., Paiboonsak, S. and Champathet, P. (2001). An Evaluation of Drought Risk Area in Northeast Thailand using Remotely Sensed Data and GIS. Asian Journal of Geoinformatics, Vol.1,(No.4), June 2001.