งานวิจัยปี 2549                                                                                                    ผลงานวิจัย 6 เรื่อง
   
 

รัศมี สุวรรณวีระกำธร, ชรัตน์ มงคลสวัสดิ์, วิเชียร เกิดสุข, บังอร ยมมรคา, วาสนา พุฒกลางองค์การ อินทรัมพรรย์, สาคร กือเจริญ, ฉัตรฤดี สมบัติธรรม. 2549. การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาและการกระจายเชิงภูมิศาสตร์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย ปีที่ 7 (ฉบับที่ 3) กันยายน-ธันวาคม 2549. หน้าที่ 66-78.

   
 

ชนัดดา รัตนา, ชรัตน์ มงคลสวัสดิ์ 2549. การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อบูรณาการการแสดงผลแผนที่กับสารสนเทศเชิงสถิติ. วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย, ปีที่ 7 (ฉบับที่ 2) พฤษภาคม-สิงหาคม 2549, หน้า 14-29.

   
 

ชรัตน์ มงคลสวัสดิ์, วาสนา พุฒกลาง 2549. ทรัพยากรป่าไม้และการตรวจวัดความเปลี่ยนแปลง ด้วยข้อมูลดาวเทียมหลายวันที่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว. วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย ปีที่ 7 (ฉบับที่ 2) พฤษภาคม-สิงหาคม 2549, หน้า 36-49.

   
 

ฐาปณี คำชัย, ชรัตน์ มงคลสวัสดิ์ 2549. การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก : กรณีศึกษาจังหวัดขอนแก่น. วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย ปีที่ 7 (ฉบับที่ 2) พฤษภาคม-สิงหาคม 2549, หน้า 50-62.

   
 

จงรัก อิ่มใจ, ชรัตน์ มงคลสวัสดิ์ 2549. การวิเคราะห์เชิงบูรณาการคุณภาพที่ดินสำหรับแบ่งเขตความเหมาะสมพื้นที่สำหรับข้าวขาวดอกมะลิ 105 ที่อาศัยน้ำฝน. วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย, ปีที่ 7 (ฉบับที่ 1) มกราคม-เมษายน 2549, หน้า 31-44.

   
 

มาริดา บุญมา, ชรัตน์ มงคลสวัสดิ์ 2549. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อทำแผนที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ. วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย, ปีที่ 7 (ฉบับที่ 1) มกราคม-เมษายน 2549, หน้า 15-21.