งานวิจัยปี 2550                                                                                                    ผลงานวิจัย 5 เรื่อง
   
 

มงคล ต๊ะอุ่น, เกรียงศักดิ์ จันโททัย. 2550. การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินจากนาข้าวเป็นยูคาลิปตัสในลุ่มน้ำสงครามด้วยข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมและการสัมภาษณ์เชิงลึก. วารสารแก่นเกษตร Khon Kaen Agriculture Journal ปีที่ 35 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2550 หน้า 469-504.

   
 

ชรัตน์ มงคลสวัสดิ์, สถิพรรณ จันทรัตน์. 2550. การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อจัดทำสารสนเทศพื้นที่อ่อนไหวต่อสิ่งแวดล้อม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย ปีที่ 8 ฉบับที่ 2,พฤษภาคม-สิงหาคม 2550. หน้าที่ 28-35.

   
 

รัศมี สุวรรณวีระกำธร, อธิรัช ราชเจริญ, เอกลักษณ์ สลักคำ. 2550. การเปลี่ยนแปลงของป่าบุ่งป่าทามบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำสงครามตอนล่าง. วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย ปีที่ 8 ฉบับที่ 2,พฤษภาคม-สิงหาคม 2550. หน้าที่ 36-47.

   
 

สถาพร ไพบูลย์ศักดิ์, วาสนา พุฒกลาง. 2550. การบูรณาการคุณภาพที่ดินสำหรับแบ่งเขตการปลูกข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย ปีที่ 8 ฉบับที่ 1,มกราคม-เมษายน 2550. หน้าที่ 76-86.

   
 

ชัยพล กีรติกสิกร, ชรัตน์ มงคลสวัสดิ์, รัศมี สุวรรณวีระกำธร. 2550. การจำลองเชิงพื้นที่รูปแบบการขยายตัวของชุมชนในเขตอำเภอเมืองนครราชสีมาด้วยข้อมูลการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์. วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย ปีที่ 8 ฉบับที่ 1, มกราคม-เมษายน 2550. หน้าที่ 64-75.