งานวิจัยปี 2551                                                                                                    ผลงานวิจัย 6 เรื่อง
   
 

ชรัตน์ มงคลสวัสดิ์, อุราวรรณ จันทร์เกษ. 2551. การประมาณการเปรียบเทียบวิธีการหาปัจจัยความยาวและความลาดชันด้วยแบบจำลองความสูงเชิงเลข. A Comparative Estimation of Methods to Determine Slope Length and Slope Factor using Digital Elevation Model. วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-กันยายน 2551 หน้าที่ 9-18.

   
 

ชรัตน์ มงคลสวัสดิ์, ณกร วัฒนกิจ, ทัศพร ธนจาตุรนต์, ฐาปนี คำชัย. 2551. นัยของสภาวะโลกร้อนด้านอุทกภัยและภัยแล้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: วิเคราะห์ด้วยข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม. Implications of Global Warming for Flood and Drought over Norteast Thailand: Analysis of Satellite Data. วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2551.หน้าที่ 38-47.

   
 

ชรัตน์ มงคลสวัสดิ์, อุราวรรณ จันทร์เกษ, ฐาปณี คำชัย, ณกร วัฒนกิจ, สุพรรณี ปลัดศรีช่วย. 2551. การประเมินพืชพรรณริมน้ำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม. Evaluating Spatial Information of Riparian Vegetation in Northeast Thailand. วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2551. หน้าที่ 7-17.

   
 

เสกศักดิ์ ปราบพาลา, ชรัตน์ มงคลสวัสดิ์. 2551. การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อจำแนกปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับพื้นที่เสี่ยงที่มีอุบัติการณ์ของโรคไข้เลือดออก : กรณีศึกษาจังหวัดชัยภูมิ. Using Geographic Information System to Identify Environmental Factors for Areas at Risk of Dengue Hemorrhagic Fever Infection: A Case Study in Chaiyaphum Province. วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย, ปีที่ 9 ฉบับที่ 3, เลขหน้า 24-34.

   
 

พัชราภรณ์ จันทหาร, ชรัตน์ มงคลสวัสดิ์. 2551. การประเมินที่ดินบนฐานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับผลิตผลหญ้าเลี้ยงสัตว์:วิเคราะห์เชิงพื้นที่และเศรษฐกิจ. GIS-Based Land Evaluation for Pasture Production: Spatial and Economic Analysis. วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย, ปีที่ 9 ฉบับที่ 3,หน้าที่ 9-23.

   
 

ปทุมพร เอื้อลลิตชูวงศ์, ชรัตน์ มงคลสวัสดิ์.2551. การพัฒนาโปรแกรมบนฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุนการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ภาษีโรงเรือนที่ดิน. Geographic Information System-Based Program for Collection Support of Land and Building Tax. วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-กันยายน 2551 หน้าที่ 19-30.