งานวิจัยปี 2554                                                                                                    ผลงานวิจัย 5 เรื่อง
   
 

Reungsang, P., Kanwa,r S., Srisuk, K. 2010. APPLICATION OF SWAT MODEL IN SIMULATING STREAM FLOW FOR THE CHI RIVER SUBBASIN II IN NORTHEAST THAILAND. Trends Research in Science and Technology, 2(1), 23-28.

   
 

สุริยะ ผลพูน, ชาติชาย ไวยสุระสิงห์, ชรัตน์ มงคลสวัสดิ์. 2553.การประเมินความถูกต้องทางดิ่งของแบบจำลองระดับสูงเชิงเลข ความละเอียดทางราบ 90 เมตร จากโครงการสำรวจภูมิประเทศด้วยเรดาร์บนกระสวยอวกาศ. วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย ปีที่ 11 ฉบับที่ 3. หน้าที่ 15-25.

   
 

ภัทรพร พิมดี, รัศมี สุวรรณวีระกำธร. 2554. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อกำหนดพื้นที่เสี่ยงต่อการถูกบุกรุกป่าไม้เพื่อใช้เป็นพื้นที่เกษตรกรรม บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จังหวัดเลย. วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย ปีที่ 12 ฉบับที่ 1. หน้าที่ 43-68.

   
 

สรวงสุดา คงมั่ง, พิพัธน์ เรืองแสง. 2554. การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา. วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปีที่ 10

   
 

ศันสนีย์ มณีโชติ, ชรัตน์ มงคลสวัสดิ์, ธงชัย จารุพพัฒน์. 2554. การประเมินข้อมูลอนุพันธ์จากดาวเทียมเพื่อการทำแผนที่ไฟป่า. วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย. ปีที่ 12 ฉบับที่ 1, พฤษภาคม-สิงหาคม 2554.