งานวิจัยปี 2556                                                                                                    ผลงานวิจัย 5 เรื่อง
   
 

Reungsang, P., Kanwa,r S., Srisuk, K. 2010. APPLICATION OF SWAT MODEL IN SIMULATING STREAM FLOW FOR THE CHI RIVER SUBBASIN II IN NORTHEAST THAILAND. Trends Research in Science and Technology, 2(1), 23-28.

   
 

สุริยะ ผลพูน, ชาติชาย ไวยสุระสิงห์, ชรัตน์ มงคลสวัสดิ์. 2553.การประเมินความถูกต้องทางดิ่งของแบบจำลองระดับสูงเชิงเลข ความละเอียดทางราบ 90 เมตร จากโครงการสำรวจภูมิประเทศด้วยเรดาร์บนกระสวยอวกาศ. วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย ปีที่ 11 ฉบับที่ 3. หน้าที่ 15-25.