งานวิจัยปี 2557                                                                                                    ผลงานวิจัย 6 เรื่อง
   
 

พิพัธน์ เรืองแสง และ อภิศักด์ พัฒนจักร. (2556). คลังข้อมูลเพื่อใช้ในการแก้ขปัญหาภัยภิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วันนิทรรศการโรงเรียนนายร้อย จปร. CRMA EXHIBITION 2013 ระหว่างวันที่ 20 - 21 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงเรียนนายร้อย จปร. จังหวัดนครนายก

   
 

วาสนา พุฒกลาง และ ชรัตน์ มงคลสวัสดิ์ (2556) การโซนนิ่งพื้นที่เกษตรกรรมสำหรับการผสมผสานหาทางเลือกสำหรับการใช้ที่ดิน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. จัดการประชุมสัมมนาวิชาการ : เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2556 เรื่อง : geoinfotech 2013 ระหว่างวันที่ 25 - 27 ธันวาคม 2556 ณ อิมแพ็ค คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ เมืองทองธานี

   
 

เอกรัฐ สีขาว ชรัตน์ มงคลสวัสดิ์ และ รัศมี สุวรรณวีระกำธร (2556). การใช้ดัชนีพืชพรรณมาตรฐานเพื่อประเมินพื้นที่ความแห้งแล้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. จัดการประชุมสัมมนาวิชาการ : เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2556 เรื่อง : geoinfotech 2013 ระหว่างวันที่ 25 - 27 ธันวาคม 2556 ณ อิมแพ็ค คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ เมืองทองธานี

                                                                                                                               ดูทั้งหมด >>
   
   งานวิจัยปี 2556                                                                                                    ผลงานวิจัย 18 เรื่อง
   
 

อธิวัฒน์ แสนละมุน, วิรังรอง ลาเลิศ, อนันตยา กองจันทร์ และรัศมี สุวรรณวีระกำธร (2555) การจำลองเส้นทางในการอพยพจากภัยน้ำท่วมโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์พื้นที่ศึกษา ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น. วันนิทรรศการวิชาการ โรงเรียนนายร้อย จปร. 2555. วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2555 ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก

   
 

ภานุวัฒน์ โมหนองเดิ่น, วิศณีย์ ทำสี, พงษ์พัฒน์ ปาทา และรัศมี สุวรรณวีระกำธร (2555) แผนที่ออนไลน์แสดงเส้นทางศึกษาธรรมชาติและสถานที่ท่องเที่ยวในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว จังหวัดบึงกาฬ วันนิทรรศการวิชาการ โรงเรียนนายร้อย จปร. 2555. วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2555 ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก

   
 

ศุภวัฒก์ เหลืองศิริ, ภาสกร แลนเชย, ลลิตา ทุมประเสน และพิพัธน์ เรืองแสง (2555) ระบบการประเมินความเสียหายจากอุทกภัยผ่านระบบอินเตอร์เน็ต วันนิทรรศการวิชาการ โรงเรียนนายร้อย จปร. 2555 วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2555 ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก

                                                                                                                               ดูทั้งหมด >>
   
   งานวิจัยปี 2555                                                                                                   ผลงานวิจัย 2 เรื่อง
   
 

รัศมี สุวรรณวีระกำธร , วาสนา พุฒกลาง , อุราวรรณ จันทร์เกษ, พัทยา คำแดง , พงษ์เทพ วรรณรส และศิริพร กมลธรรม. (2555). การติดตามการขยายพื้นที่เพาะปลูกยางพารา บริเวณจังหวัดมุกดาหาร ด้วยภาพถ่ายดาวเทียม THEOS. การสัมมนาวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศประจำปี 2555 “เข้าใจ...เข้าถึงพื้นที่ด้วนเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ” วันที่ 5-7 กันยายน 2555 ณ โรงแรมเดอะแกรนด์ ริเวอร์ไซด์ จังหวัดพิษณุโลก และโรงแรมอิมพีเรียล ภูแก้วฮิลล์ รีสอร์ทเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

   
 

อุราวรรณ จันทร์เกษ, ชรัตน์ มงคลสวัสดิ์ ,วาสนา พุฒกลาง, พงษ์เทพ วรรณรส และพัทยา คำแดง.(2555). การติดตามการเจริญเติบโตองข้าวด้วยภาพถ่ายจากดาวเทียม Radarsat-2. การสัมมนาวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศประจำปี 2555 “เข้าใจ...เข้าถึงพื้นที่ด้วนเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ” วันที่ 5-7 กันยายน 2555 ณ โรงแรมเดอะแกรนด์ ริเวอร์ไซด์ จังหวัดพิษณุโลก และโรงแรมอิมพีเรียล ภูแก้วฮิลล์ รีสอร์ทเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

   
   งานวิจัยปี 2554                                                                                                    ผลงานวิจัย 5 เรื่อง
   
 

ชรัตน์ มงคลสวัสดิ์ และวาสนา พุฒกลาง. 2553. การประกอบแบบจำลองเชิงพื้นที่สำหรับประเมินความเหมาะสมของที่ดินสำหรับปลูกยางพารา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2553 ในวันที่ 15-17 ธันวาคม 2553 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

   
 

พนิดา ไชยโอชะ และรัศมี สุวรรณวีระกำธร. 2554. การจำแนกพื้นที่อ่อนไหวด้านชนิดพันธุ์พืชและความหลากหลายในพื้นที่ลุ่มน้ำสงครามตอนล่างด้วยข้อมูลการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์. The Proceeding of 7th Narasuan Environment Annual Conference : การประชุมวิชาการ สิ่งแวดล้อมนเรศวรครั้งที่ 7 "สิ่งแวดล้อมปลอดภัยในโลกใหม่ที่เปลี่ยนแปลง" ในวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2554 ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก

   
 

ถาวร ตะไก่แก้ว และชรัตน์ มงคลสวัสดิ์. 2554. การประเมินการขยายตัวของชุมชนและการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตเมืองขอนแก่นโดยการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ The Proceeding of 7th Narasuan Environment Annual Conference : การประชุมวิชาการ สิ่งแวดล้อมนเรศวรครั้งที่ 7 "สิ่งแวดล้อมปลอดภัยในโลกใหม่ที่เปลี่ยนแปลง" ในวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2554 ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

                                                                                                                               ดูทั้งหมด >>
   
   งานวิจัยปี 2553                                                                                                    ผลงานวิจัย 6 เรื่อง
   
 

ชรัตน์ มงคลสวัสดิ์, วาสนา พุฒกลาง. 2553. การประกอบแบบจำลองเชิงพื้นที่ สำหรับประเมินความเหมาะสมของที่ดินสำหรับปลูกยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติประจำปี 2553. ระหว่างวันที่ 15-17 ธันวาคม 2553 ณ อิมแพ็ค คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี. Session A2-3.

   
 

ชรัตน์ มงคลสวัสดิ์, ดวงใจ ชูยะไข, ฐาปณี คำชัย. 2553. ความแปรปรวนเชิงพื้นที่และเชิงเวลาของน้ำฝนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการก้าวไกลกับเทคโนโลยีอวกาศดาวเทียม THEOS และภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนา ระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2553 ณ โรงแรมเจริญธานี ปริ๊นเซส อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 15-24.

   
 

ชรัตน์ มงคลสวัสดิ์, วาสนา พุฒกลาง,พงษ์เทพ วรรณรส, พัทยา คำแดง. 2553. การวิเคราะห์ความแยกไม่ชัดของข้อมูลใช้ประโยชน์ที่ดินจากภาพถ่ายดาวเทียมแลนด์แซทโดยอ้างอิงจากรูปถ่ายออร์โธสี. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการก้าวไกลกับเทคโนโลยีอวกาศดาวเทียม THEOS และภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนา ระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2553 ณ โรงแรมเจริญธานี ปริ๊นเซส อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 97-112.

                                                                                                                               ดูทั้งหมด >>
   
   งานวิจัยปี 2552                                                                                                  ผลงานวิจัย 12 เรื่อง
   
 

ชรัตน์ มงคลสวัสดิ์, วาสนา พุฒกลาง, อัครเดช นังตะลา, พงษ์เทพ วรรณรส. 2552. การวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมธีออสสำหรับหาพื้นที่ปลูกยางพารา. การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติประจำปี 2552. ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2552 ณ อิมแพ็ค คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี.

   
 

ชรัตน์ มงคลสวัสดิ์, อราวรรณ จันทร์เกษ. 2552. การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีผลกระทบต่อกษัยการของดิน ในลุ่มน้ำพองตอนบน. การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติประจำปี 2552. ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2552 ณ อิมแพ็ค คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี.

   
 

Suwannatrai A., Tesana S., Haruay S., Piratae S., Khampoosa P., Thammasiri C., Prasopdee S., Kulsantiwong J., Tarbsripair P., Suwanwerakamtron R., Sukchan S. 2009. Effect of surface salt on density and distribution of Bithynia siamensis goniomphalos in northeast Thailand using geographic information system and remote sensing. 75th Year Anniversary of Thammasat University and 13th Year Anniversary of the Faculty of Allied Health Sciences. The Second Scientific Meeting in Allied Health Sciences. New Approach for research on Emerging and Re-emerging Diseases of Thailand.

                                                                                                                               ดูทั้งหมด >>
   
   งานวิจัยปี 2551                                                                                                    ผลงานวิจัย 5 เรื่อง
   
 

อุราวรรณ จันทร์เกษ, สุพรรณี ปลัดศรีช่วย, ฐาปณี คำชัย, ชรัตน์ มงคลสวัสดิ์. 2551. การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ด้วยข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม. การประชุมวิชาการการใช้ข้อมูลดาวเทียมธีออสและภูมิสารสนเทศ เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 8-11 กันยายน 2551 ณ โรงแรมเจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา หน้า 28-35.

   
 

ณกรวัฒนกิจ,ชรัตน์ มงคลสวัสดิ์.2551. การตรวจวัดความแห้งแล้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยดัชนีพืชพรรณมาตรฐานจากข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมหลายช่วงเวลา. Drought Detection in Northeast Thailand using standardized Vegetation Index of Multi-Temporal satellite Data. การประชุมวิชาการ “สิ่งแวดล้อมนเรศวร” ครั้งที่ 4 The Proceedings of 4th Naresuan Environmental Annual Conference. 26-27 พฤษภาคม 2551 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา จังหวัดพะเยา หน้า 207-215.

   
 

สุพรรณี ปลัดศรีช่วย, ชรัตน์ มงคลสวัสดิ์. 2551. การประเมินสถานภาพพื้นผิวเพื่อแสดงศักยภาพความเป็นเกลือของดิน ในที่ราบสูงโคราชด้วยข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์. Evaluation of Surface state for soil Salinty Potential in The Khorat Plateau Using Satellite data and GIS. การประชุมวิชาการ “สิ่งแวดล้อมนเรศวร” ครั้งที่ 4 The Proceedings of 4th Naresuan Environmental Annual Conference. 26-27 พฤษภาคม 2551 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา จังหวัดพะเยา หน้า 100-115.

                                                                                                                               ดูทั้งหมด >>
   
   งานวิจัยปี 2550                                                                                                    ผลงานวิจัย 5 เรื่อง
   
 

ชรัตน์ มงคลสวัสดิ์, สถาพร ไพบูลย์ศักดิ์, วาสนา พุฒกลาง. 2550. การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อประเมินความเหมาะสมของที่ดิน สำหรับปลูกมันสำปะหลังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. การประชุมวิชาการการแผนที่และภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2550. วันที่ 28 พฤศจิกายน-1ธันวาคม 2550 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ

   
 

รัศมี สุวรรณวีระกำธร, ศิโรรัตน์ มงคลสวัสดิ์, แสงดาว นพพิทักษ์. 2550. มาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ ISO/TC211 ISO19126: Feature concept dictionary and registers. การประชุมวิชาการการแผนที่และภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2550. วันที่ 28 พฤศจิกายน-1 ธันวาคม 2550 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ

   
 

ชรัตน์ มงคลสวัสดิ์, รัศมี สุวรรณวีระกำธร, สถาพร ไพบูลย์ศักดิ์, สุพรรณี ปลัดศรีช่วย, ฐาปณี คำชัย, ณกร วัฒนกิจ, 2550. การประเมินทรัพยากรป่าไม้และที่ดินแบบเร่งด่วนในพื้นที่ลุ่มน้ำโขง. การสัมมนาโครงการสร้างขีดความสามารถในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลดาวเทียม SPOT/THEOS Enhancement Programme วันที่ 24 กันยายน 2550 ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ หน้า 40-51.

                                                                                                                               ดูทั้งหมด >>
   
   งานวิจัยปี 2549                                                                                                    ผลงานวิจัย 4 เรื่อง
   
 

สถาพร ไพบูลย์ศักดิ์, ชรัตน์ มงคลสวัสดิ์ และ ณกร วัฒนกิจ . 2549. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อสร้างแผนการใช้ที่ดินลุ่มน้ำชี : สัมมนาวิชาการ เรื่องเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่การเรียนรู้และพัฒนาประเทศ” วันที่ 24-25 ตุลาคม 2549 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ หน้า16.

   
 

ทัศพร ธนจาตุรนต์ และ ชรัตน์ มงคลสวัสดิ์. 2549. การตรวจวัดและคาดการณ์อุทกภัยในลุ่มน้ำชีด้วยข้อมูลดาวเทียมเรดาร์แซทหลายช่วงเวลา และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน. 12-13 มกราคม 2549, โรงแรมเจริญธานีปริ๊นเซส จังหวัดขอนแก่น, หน้า 107-114.

   
 

รัศมี สุวรรณวีระกำธร, สุพรรณี ปลัดศรีช่วย และชรัตน์ มงคลสวัสดิ์. 2549. การเปรียบเทียบสมรรถนะความแยกชัดของภาพถ่ายดาวเทียมกับการใช้ประโยชน์. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน. 12-13 มกราคม 2549, โรงแรมเจริญธานีปริ๊นเซส จังหวัดขอนแก่น, หน้า 67-83.

   
 

สถาพร ไพบูลย์ศักดิ์. 2549. การประเมินความเหมาะสมของที่ดินสำหรับปลูกมันสำปะหลังด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน. 12-13 มกราคม 2549, โรงแรมเจริญธานีปริ๊นเซส จังหวัดขอนแก่น, หน้า 39-50.

   
   งานวิจัยปี 2548                                                                                                   ผลงานวิจัย 2 เรื่อง
   
 

ชรัตน์ มงคลสวัสดิ์, วาสนา พุฒกลาง, สุรชัย รัตนเสริมพงศ์ สทอภ. 2548. ทรัพยากรป่าไม้และการ ตรวจวัดความเปลี่ยนแปลง ด้วยข้อมูลดาวเทียมหลายช่วงเวลาในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน. การประชุมวิชาการการแผนที่และภูมิสารสนเทศแห่งชาติประจำปี 2548, 14-16 ธันวาคม 2548, โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ.

   
 

พวงทอง ตั้งปรัชญากูล, ชรัตน์ มงคลสวัสดิ์ และรัศมี สุวรรณวีระกำธร. 2548. การพัฒนาโปรแกรมสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่บนระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ อาร์กวิว. Proceedings of The1st Northeastern Computer Science and Engineering Conference (NECSEC 2005). 31 มีนาคม – 1 เมษายน 2548 มหาวิทยาลัยขอนแก่น, หน้า 107-113.

   
   งานวิจัยปี 2547                                                                                                    ผลงานวิจัย 1 เรื่อง
   
 

สถาพร ไพบูลย์ศักดิ์, สถิพรรณ จันทรัตน์ และ ชรัตน์ มงคลสวัสดิ์. 2547. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพื้นที่ เพื่อการวางแผนการใช้ประโยชน์ทรัพยากรระดับจังหวัด : การประชุมวิชาการ เรื่อง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นโรงแรมบางแสนวิลล่า จังหวัดชลบุรี, 17-18 กันยายน 2547.

   
   งานวิจัยปี 2546                                                                                                    ผลงานวิจัย 2 เรื่อง
   
 

ชรัตน์ มงคลสวัสดิ์, สถาพร ไพบูลย์ศักดิ์, ธีรญา อุทธา และอุราวรรณ จันทร์เกษ. 2546. การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อกำหนดพื้นที่คุ้มครองเกษตรกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : การประชุมวิชาการการแผนที่และภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2546. โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร 18 พฤศจิกายน 2546.

   
 

รัศมี สุวรรณวีระกำธร. 2546. การวิเคราะห์ความเสี่ยงภัยแล้งโดยการซ้อนทับข้อมูลเชิงพื้นที่แบบเมทริกซ์ : กรณีพื้นที่ศึกษาลุ่มน้ำเชิญ. การประชุมสัมมนา เรื่อง “การประยุกต์เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศในการพัฒนาท้องถิ่น” มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก, 2546.