About
Personnel
Research
Spatial database
Service
Activity
Sitemap

Photo Gallery
External Sources of Funds
Intellectual property

  LINKS :

Khon Kaen University
Faculty of Science, Khon Kaen University
สทอภ | GISTDA
ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย (สสสท)

 
  งานบริการวิชาการ  

  การสนับสนุนนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
    สนับสนุนนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในสาขา Remote Sensing and GIS เพื่อวิทยานิพนธ์ โดยสนับสนุนด้าน Software Hardware ค่าวัสดุใช้สอยเพื่อผลักดันให้วิทยานิพนธ์มีคุณภาพ และสนับสนุนข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม ข้อมูลเชิงพื้นที่ให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ จำนวน 21 คน สามารถดำเนินการทำวิทยานิพนธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
  การบริการวิชาการแก่สังคม
  • นักวิจัยของศูนย์ฯ เป็นวิทยากรเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีจำนวนมากทั้งระดับภูมิภาคและระดับประเทศ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ วิทยากรด้านการวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมและยุทธศาสตร์การประยุกต์ข้อมูลด้านระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและพัฒนาจังหวัด
  • ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้รับรางวัล outstanding ในทาง Remote Sensing ระดับ Asia เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2547 ในการประชุมสัมมนา 25th Asian Conference on Remote Sensing และ 1st Asian Space Conference ที่จังหวัดเชียงใหม่
  เครือข่ายกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
    ร่วมเป็นเครือข่ายของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) จัดตั้งศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีภารกิจด้านถ่ายทอดเทคโนโลยี บริการวิชาการ การวิจัย และพัฒนาหลักสูตรโดยมีมหาวิทยาลัยร่วม ได้แก่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยบูรพา ในปีงบประมาณ 2548 (พ.ศ.2547-2548) มีผลงานดังนี้
  • ประชุมร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยพัฒนาหลักสูตรด้าน Remote Sensing และ GIS ในระดับปริญญาเอก
  • หารือการจัดสัมมนาระดับชาติด้านการวิจัย Remote Sensing โดยในปีงบประมาณ 2548 ให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเจ้าภาพ
  พัฒนาบุคลากร
    ศูนย์ฯ ได้สนับสนุนบุคลากร นักวิชาการ นักวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมทั้งใน และต่างประเทศ
 
 
GECNET Home Contact us