About
Personnel
Research
Spatial database
Service
Activity
Sitemap
 


  ระบบฐานข้อมูลพื้นที่อ่อนไหวต่อสิ่งแวดล้อม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  Large Image

ชื่อหนังสือ   :
ปีพิมพ์   :
จัดทำโดย   :


รายละเอียด   :

  ระบบฐานข้อมูลพื้นที่อ่อนไหวต่อสิ่งแวดล้อม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  พ.ศ. 2550
  ศูนย์ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  พื้นที่อ่อนไหวต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสารสนเทศที่ใช้ในงานการอนุรักษ์ การจัดการ เพื่อพัฒนาสู่ความยั่งยืน การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักคือ การสร้างสารสนเทศเชิงพื้นที่ที่อ่อนไหวต่อสิ่งแวดล้อมโดยทั่วไป ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใช้พื้นที่คุ้มครองด้านสิ่งแวดล้อมและพื้นที่เสี่ยงด้านกายภาพอื่นๆได้แก่ อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า การใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ความลาดชันของพื้นที่ พื้นที่เสี่ยงดินเค็ม ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ และพื้นที่ชุ่มน้ำ เป็นต้น ซึ่งได้กำหนดเงื่อนไขระดับความอ่อนไหวต่อสิ่งแวดล้อมไว้เป็น อ่อนไหวมาก ปานกลาง และพื้นที่อื่นๆ ผลการศึกษาพบว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่อ่อนไหวต่อสิ่งแวดล้อมมาก ปานกลาง และพื้นที่อื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 17.84 31.11 และ 51.05 ตามลำดับ และยังได้แสดงแผนที่ในระดับ 1:50,000 พร้อมทั้งแสดงเนื้อที่พื้นที่อ่อนไหวต่อสิ่งแวดล้อมรายจังหวัด สามารถใช้ประโยชน์ในการคุ้มครองหรือประเมินผลกระทบได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยระบบมีการจัดเก็บชั้นข้อมูลปัจจัยแยกแต่ละชั้น หากบางปัจจัยเปลี่ยนแปลงไป ก็สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว

  + หลักการและเหตุผล
  + วัตถุประสงค์
  + วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
  + ขอบเขตการศึกษา
  + พื้นที่ศึกษา
  + วิธีการศึกษา
  + ผลการศึกษา
  + สรุป
  + ข้อเสนอแนะ
  + เอกสารอ้างอิง
  + ภาคผนวก
    - พื้นที่อุทยานแห่งชาติ
    - พื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์ป่า
    - พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
    - พื้นที่ชุ่มน้ำระดับนานาชาติและระดับชาติ
    - ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ
    - ความลาดชันของพื้นที่
    - พื้นที่เสี่ยงต่อดินเค็ม
    - พื้นที่ป่าริมน้ำ
    - พื้นที่อ่อนไหวต่อสิ่งแวดล้อม
 
 
GECNET Home Contact us