About
Personnel
Research
Spatial database
Service
Activity
Sitemap
 


  ระบบฐานข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเนื้อที่ป่าไม้ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า  Large Image

ชื่อหนังสือ   :
ปีพิมพ์   :
จัดทำโดย   :


รายละเอียด   :

  ระบบฐานข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเนื้อที่ป่าไม้ ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
  พ.ศ. 2550
  ศูนย์ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเป็นรูปแบบหนึ่งของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ระบบนิเวศและแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า ที่มีมาตรการในการอนุรักษ์ที่เข้มงวด ระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จึงมีความจำเป็นเพื่อเป็นฐานในการตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ในอนาคต ในฐานข้อมูลนี้ประกอบไปด้วยความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าไม้ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จังหวัดเลย และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดมุกดาหาร ในฐานข้อมูลพื้นที่ป่าไม้ในเขตฯ ภูเขียว เป็นฐานข้อมูลที่วิเคราะห์จากภาพถ่ายดาวเทียม Landsat TM ของปี 2538 เปรียบเทียบกับปี 2548 ในเขตฯ ภูหลวง เป็นฐานข้อมูลที่วิเคราะห์ในปี 2519, 2541 และ 2548 ซึ่งเป็นการวิเคราะห์เปรียบเทียบหลายช่วงเวลา ส่วนในเขตฯ ภูสีฐานได้วิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าไม้ในปี 2533, 2540 และ 2548 เปรียบเทียบในฐานข้อมูลได้จัดเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่เชื่อมโยงกับข้อมูลคุณลักษณะ ผลจากการวิเคราะห์โดยสรุปพบว่า ในระยะเวลาของการจัดตั้งเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว ภูหลวง และภูสีฐาน มีอัตราการลดลงของพท้นที่ป่าไม้ในเขตประมาณ 2 ตร.กม./ปี 15 ตร.กม./ปี และ 0.2 ตร.กม./ปี ตามลำดับ นอกจากนี้ในระบบฐานข้อมูลแต่ละปี ได้จำแนกประเภทของป่าไม้และการใช้ที่ดินประเภทต่างๆในระดับมาตราส่วน 1: 50000 ฐานข้อมูลเหล่านี้จะใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงด้านการอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้นิเวศวิทยาและแหล่งที่อยู่อาศัยในอนาคต

  + ความเป็นมาของโครงการ
  + เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว
    - ที่ตั้งและอาณาเขต
    - สภาพภูมิประเทศ
    - สภาพภูมิอากาศ
    - ชนิดป่าและพรรณไม้
    - การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
  + เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง
    - ที่ตั้งและอาณาเขต
    - สภาพภูมิอากาศ
    - สภาพภูมิประเทศ
    - ชนิดป่าและพรรณไม้
    - ทรัพยากรสัตว์ป่า
    - การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
  + เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน
    - ที่ตั้งและอาณาเขต
    - สภาพภูมิประเทศ
    - สภาพภูมิอากาศ
    - ชนิดป่าและพรรณไม้
    - ทรัพยากรสัตว์ป่า
    - การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
  + บรรณานุกรม
  + ภาคผนวก
 
 
GECNET Home Contact us