About
Personnel
Research
Spatial database
Service
Activity
Sitemap
 


  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ผ่านอินเตอร์เน็ต  Large Image

ชื่อหนังสือ   :
ISBN   :
ปีพิมพ์   :
จัดทำโดย   :


รายละเอียด   :

  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ผ่านอินเทอร์เน็ต (Internet GIS)
  974-9992-41-5
  พ.ศ. 2549
  ศูนย์ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  วัตถุประสงค์ของระบบสารสนเทศผ่านอินเทอร์เน็ต เพื่อแสดงข้อมูลเชิงพื้นที่พร้อมคำอธิบาย พิกัดตำแหน่ง ดัชนีพื้นที่ มาตราส่วน และสามารถค้นหา สอบถาม ดูรายละเอียดข้อมูลจากฐานข้อมูล ผ่านอินเทอร์เน็ต การพัฒนาโปรแกรมใช้เครื่องมือช่วยในการพัฒนาที่เรียกว่า Open Source ทั้งหมดได้แก่ Linux/Fedora core 4/Apache เป็นระบบปฏิบัติการและเป็น web server ใช้ PostgreSQL/PostGIS เพื่อจัดการฐานข้อมูลเชิงวัตถุสัมพันธ์ ซึ่งมีสมรรถนะสามารถจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่เป็น จุด เส้น ขอบเขต ในเชิงพื้นที่ได้ใช้ Minessota Mapserver ซึ่งเป็นโปรแกรมในการแสดงข้อมูลที่มีพิกัดตำแหน่งผ่านอินเทอร์เน็ต มีสมรรถนะแสดง จุด เส้น ขอบเขต พิกัดภูมิศาสตร์ ลักษณะอื่นๆ ของแผนที่ รวมทั้งฟังก์ชันย่อ ขยาย และเลื่อนภาพ เพื่อให้มีการทำงานบนเว็บอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ PHP ในการเชื่อมโยง Mapserver ไปยังฐานข้อมูลใน PostgreSQL สำหรับการแสดงบนจอภาพของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต ได้ใช้ภาษา HTML ร่วมกับ Java Script เพื่อให้มีลักษณะเป็นพลวัต ผลที่ได้รับได้ทำการทดสอบกับข้อมูลเชิงพื้นที่ของจังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีจำนวนชั้นข้อมูลทั้งสิ้น 63 ชั้นข้อมูล พบว่าผู้ใช้ Web browser สามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลแต่ละชั้น หรือบูรณาการข้อมูลเข้าด้วยกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความเร็วเป็นที่น่าพอใจ เมื่อเปรียบเทียบกับซอฟท์แวร์ที่มีจำหน่ายในท้องตลาด

  + หลักการและเหตุผล
  + วัตถุประสงค์
  + การพัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ผ่านอินเทอร์เน็ต
  + ผลการพัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ผ่านอินเทอร์เน็ต
  + สรุปผลการดำเนินงาน
  + ภาคผนวก ก ข้อมูลเชิงพื้นที่ จังหวัดขอนแก่น
 
 
GECNET Home Contact us