แผนที่เชิงสถิติจังหวัดขอนแก่น

คำนำ
บทที่ 1 ลักษณะทางกายภาพ และประชากร
ที่ตั้ง
ขอบเขตการปกครองระดับอำเภอ/ตำบล
ลักษณะภูมิประเทศ
น้ำฝน
ความชื้นสัมพัทธ์
อุณหภูมิ
จำนวนประชากร
ความหนาแน่นของจำนวนประชากร
สัดส่วนจำนวนคนเกิด และคนตาย
บทที่ 2 สังคม เศรษฐกิจ และโครงสร้างพื้นฐาน
จำนวนนักเรียนต่อครูในระดับประถมศึกษา
จำนวนนักเรียนต่อครูในระดับมัธยมศึกษา
จำนวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ศาสนา
ประเภทของอาชีพหลัก
เนื้อที่ทำการเกษตรรายอำเภอ
เนื้อที่ทำการเกษตรจำแนกตามประเภทการเกษตร
เนื้อที่ปลูกข้าวเจ้านาปี
เนื้อที่ปลูกข้าวเหนียวนาปี
พื้นที่เหมาะสมสำหรับปลูกข้าว
พื้นที่เหมาะสมสำหรับปลูกอ้อย
พื้นที่เหมาะสมสำหรับปลูกมันสำปะหลัง
ชนิดของการปลูกพืชไร่
ประเภทของสัตว์ที่เลี้ยง
การทำประมงน้ำจืด และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ค่าจ้างแรงงาน
จำนวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่ไม่มีงานทำ
จำนวนประชากรที่ออกไปทำงานต่างจังหวัด
ครัวเรือนที่มีรายได้ไม่ผ่านเกณฑ์
ระดับรายได้
ระดับรายจ่าย
จำนวนโรงงาน
จำนวนแหล่งท่องเที่ยว
ประเภทของผลิตภัณฑ์ OTOP
ประเภทของทรัพยากรที่นำมาใช้เป็นวัตถุดิบ
เส้นทางคมนาคมทางบก
จำนวนเที่ยวบินของท่าอากาศยาน ฯ
จำนวนผู้โดยสารขาเข้า และขาออก
ที่ทำการไปรษณีย์
โทรศัพท์สาธารณะ
ไฟฟ้า
ประปา
บทที่ 3 การสาธารณะสุข และคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โรงพยาบาล
สถานีอนามัย
ผู้ป่วยโรคฉี่หนู
ผู้ป่วยโรคเอดส์
หมู่บ้านที่มีผู้ติดเชื้อโรคเอดส์
โรคไข้หวัดนก
พฤติกรรมติดยาเสพติด
การกำจัดขยะมูลฝอย
การกำจัดน้ำเสีย
สถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
บทที่ 4 การใช้ประโยชน์ที่ดิน
และทรัพยากรธรรมชาติ
การใช้ประโยชน์ที่ดิน พ.ศ. 2545
สัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดิน พ.ศ. 2542
สัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดิน พ.ศ. 2545
แหล่งน้ำผิวดิน
แหล่งน้ำที่ใช้ประโยชน์เพื่อเป็นน้ำดื่มน้ำใช้
แหล่งน้ำที่ใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตร
ลุ่มน้ำ
โครงการชลประทาน
ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ
คุณภาพน้ำบาดาล
ชนิดของป่าไม้
อุทยานแห่งชาติ
การใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
กลุ่มชุดดิน
ศักยภาพดินเค็ม
ธรณีวิทยา
บทที่ 5 ด้านสังคมอื่นๆ
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง พ.ศ. 2547
ครัวเรือนที่ยากจน
การลงทะเบียนความยากจน
หนี้สินภาคประชาชน
กองทุนหมู่บ้าน
ประเภทความเดือดร้อนของราษฎร
ประเภทความต้องการให้รัฐมาช่วยเหลือ
สาธารณภัย
พื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง
พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ภาพถ่ายจากดาวเทียม Landsat
แผนที่ภาพถ่ายจากดาวเทียมรายละเอียดสูงในเขตเมืองขอนแก่น