ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ โครงการการพัฒนาระบบฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศยางนาในจังหวัดขอนแก่น         Geo-Spatial database system of Dipterocarpus alatus Roxb. In Khon Kaen Province                                       

ความสำคัญและที่มาของปัญหาที่ทำการวิจัย

“ไม้ยางนาในประเทศไทยได้ถูกตัดไปใช้สอยและทำเป็นสินค้ากันเป็นจำนวนมากขึ้นทุกปี เป็นที่น่าวิตกว่าหากมิได้ทำการบำรุงส่งเสริมและดำเนินการปลูกไม้ยางนาขึ้นแล้ว ปริมาณยางนาก็จะลดน้อยลงไปทุกที จึงควรจะได้มีการดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับการปลูกไม้ยางนาเพื่อจะได้นำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติ”
พระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลเดชฯ ปี พ.ศ. 2504 พระราชปรารภดังกล่าวก่อให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของยางนาซึ่งมีความสัมพันธ์กับชีวิตประชาชนมานาน คือ ยางนาเป็นไม้มงคล สร้างสุขภาวะทั้งทางกาย ใจ และสิ่งแวดล้อมช่วยแก้สภาวะโลกที่ร้อนขึ้น และยังเป็นไม้เอนกประสงค์ แทบทุกส่วนสามารถก่อให้เกิดประโยชน์ได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม เป็นแหล่งอาหารป่า แหล่งนันทนาการ น้ำมันยาง สมุนไพร และเนื้อไม้สำหรับใช้สอยทั่วไป จนพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๕๔ ได้ให้ความสำคัญของไม้ยางเท่าเทียมกับไม้สัก ด้วยการกำหนดว่าทั้ง “ไม้สักและไม้ยางนาทั่วไปในราชอาณาจักร ไม่ว่าจะขึ้นอยู่กับที่ใด (รวมทั้งในเอกชน) เป็นไม้หวงห้ามประเภท ก. (ไม้หวงธรรมดา) ซึ่งการทำไม้จะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่” ด้านแหล่งอาหารเป็นแหล่งเพาะเห็ดในธรรมชาติ เช่นเห็ดเผาะ เห็ดระโงก เห็ดโคน เห็ดแดง เห็ดน้ำหมากและเห็ดฝาน ดังนั้นจึง มีการรณรงค์และส่งเสริมการปลูกยางนา นอกเหนือจากการอนุรักษ์ยางนาที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ

มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ให้ความสำคัญกับแนวทางการวิจัยและทิศทางพัฒนาพืชพลังงานและพืชเกี่ยวเนื่องต่างๆ ที่จะส่งผลให้เกิดเป็นแหล่งพลังงานทางเลือกในอนาคต จึงได้กำหนดให้มีการดำเนินการตามแนวทางและทิศทางการวิจัยเกี่ยวกับยางนา โดยเป็นโครงการที่มุ่งให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนายางนาและการสร้างเครือข่ายการส่งเสริมและพัฒนายางนาเป็นพืชพลังงานในอนาคตให้ครอบคลุมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องระดับท้องถิ่นและอุตสาหกรรมพลังงานในอนาคตของประเทศ”

ดังนั้นเพื่อให้การวิจัยและพัฒนายางนาและการสร้างเครือข่ายการส่งเสริมและพัฒนายางนาให้เป็นพืชพลังงานในอนาคตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดทำฐานข้อมูลภูมิศาสตร์ต้นยางนาที่สามารถระบุได้ว่ามีต้นยางนาอยู่ที่ไหน มีขนาดและอายุเท่าไร เหมาะสมที่จะนำมาใช้ประโยชน์ได้เมื่อไร จึงเป็นข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญที่จะต้องดำเนินการ และการศึกษาหาพื้นที่เพื่อขยายและเพิ่มจำนวนยางนาให้สามารถรองรับความต้องการวัตถุดิบในการผลิตน้ำมันหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆอย่างพอเพียงในอนาคต

โครงการการพัฒนาระบบฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศยางนา จึงได้ทำการรวบรวมข้อมูล ออกสำรวจพื้นที่ ประยุกต์ใช้ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมและข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศจากโดรนหรืออากาศยานไร้คนขับ และข้อมูลภูมิสารสนเทศในการจำแนกต้นยางนาในพื้นที่ เพื่อจัดทำฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศในจังหวัดขอนแก่น และจัดทำเว็บไซด์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลของโครงการในรูปแบบแผนที่ออนไลน์

กลับด้านบนวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย

เพื่อสร้างระบบภูมิสารสนเทศและฐานข้อมูลยางนาในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น โดยการรวบรวมตำแหน่งต้นยางนา สำรวจศักยภาพเชิงพื้นที่จากชั้นภูมิสารสนเทศ และเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ คือ ข้อมูลทั่วไปของโครงการ จัดทำแผนที่ และแผนที่ในระบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์ต่อดังนี้

 • เพื่อสร้างฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศยางนาในจังหวัดขอนแก่น

 • เพื่อวิเคราะห์พื้นที่ที่มีศักยภาพในการขยายพื้นที่ปลูกยางนา

 • เพื่อพัฒนาเว็บไซด์เผยแพร่ข้อมูลโครงการ

กลับด้านบน


ขอบเขตของโครงการ

เพื่อสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศยางนา บริเวณพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ศึกษาศักยภาพเชิงพื้นที่จากชั้นข้อมูลทางด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ จัดทำแผนที่ตำแหน่งยางนา และแผนที่ตำแหน่งยางนาในรูปแบบแผนที่ออนไลน์ และจัดทำเว็บไซด์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลของโครงการ


สถานที่ทำการวิจัย

ทำการวิจัย จัดทำฐานข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำเว็บไซด์ ณ ศูนย์ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ และ ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ขอบเขตพื้นที่สำรวจ

ลักษณะทั่วไปของพื้นที่ศึกษา

ที่ตั้งและอาณาเขต

พื้นที่ศึกษาบริเวณจังหวัดขอนแก่น ซึ่งตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรืออยู่ในช่วงเส้นรุ้ง (Latitude) ที่ 15 องศา 40 ลิปดา ถึง 17 องศา 5 ลิปดาเหนือ และเส้นแวง (Longitude) ที่ 101 องศา 45 ลิปดา ถึง 103 องศา 10 ลิปดาตะวันออก ครอบคลุมเนื้อที่ประมาณ 10,885.991 ตารางกิโลเมตร (สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2543) และมีอาณาเขตติดต่อระหว่างจังหวัดใกล้เคียง มีรายละเอียดดังนี้

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดเลย

 • ทิศใต้ ติดต่อกับ จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดบุรีรัมย์

 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดมหาสารคาม

 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดเพชรบูรณ์

จังหวัดขอนแก่นมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 10,885.99 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 6.8 ล้านไร่ นับเป็นอันดับที่ 15 ของประเทศ และอันดับที่ 6 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แบ่งการปกครองออกเป็น 26 อำเภอ 198 ตำบล 2,331 หมู่บ้าน (สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น, 2555)

ภาพพื้นที่ศึกษา


ลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดขอนแก่นมีความสูงจากรดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 130 - 870 เมตร โดยทั่วไปจะเป็นพื้นที่ราบสูง มีพื้นที่สูงต่ำสลับเป็นลูกคลื่น ประกอบด้วยลักษณะภูมิประเทศ ดังนี้

- ที่ราบเชิงเขา จะอยู่ทางทิศตะวันตกตามแนวเขาภูกระดึง และเพชรบูรณ์ ครอบคลุมพื้นที่อำเภอชุมแพ ภูผาม่าน ภูเวียง เวียงเก่า หนองนาคำ หนองเรือ อุบลรัตน์ เขาสวนกวาง และสีชมพู

- ที่ราบลุ่มน้ำ จะอยู่ตอนกลางทางทิศตะวันออกและทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ โดยมีลุ่มน้ำสำคัญได้แก่ ลุ่มน้ำชี ลุ่มน้ำพอง และลุ่มน้ำเซิน ครอบคลุมพื้นที่อำเภอเมือง พระยืน บ้านฝาง มัญจาคีรี โคกโพธิ์ชัย น้ำพอง กระนวน ซำสูง และชนบท

- ที่ราบดินปนทราย จะอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัด ครอบคลุมพื้นที่อำเภอบ้านไผ่ แวงน้อย แวงใหญ่ พล หนองสองห้อง เปือยน้อย บ้านแฮด และโนนศิลา


ภาพลักษณะภูมิประเทศ


ลักษณะภูมิอากาศ

ลักษณะภูมิอากาศของจังหวัดขอนแก่น ขึ้นอยู่กับอิทธิพลของมรสุมที่พัดประจาฤดูกาล ซึ่ง 2 ชนิด คือ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งพัดพามวลอากาศเย็นและแห้งจากประเทศจีน เข้าปกคลุมประเทศไทยตั้งแต่ประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งอยู่ในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย ทาให้จังหวัดขอนแก่นมีอากาศหนาวเย็นและแห้งทั่วไป ส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดพามวลอากาศชื้นจากทะเลและมหาสมุทรเข้าปกคลุมประเทศไทยในช่วงฤดูฝน (ประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงประมาณกลางเดือนตุลาคม) ทำให้มีฝนตกชุกทั่วไป ฤดูกาล (กรมอุตุนิยมวิทยา, 2556)

ฤดูกาลของจังหวัดขอนแก่นพิจารณาตามลักษณะของลมฟ้าอากาศของประเทศไทยสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ฤดู ดังนี้

 • ฤดูหนาว เริ่มต้นประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นช่วงที่มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทยและบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่มีคุณสมบัติเย็น จะแผ่ลงปกคลุมประเทศไทยตอนบนในช่วงดังกล่าว ทาให้อากาศโดยทั่วไปบริเวณจังหวัดขอนแก่นจะหนาวเย็น และแห้ง โดยมีอากาศหนาวจัดในบางวัน สาหรับเดือนที่มีอากาศหนาวมากที่สุดจะอยู่ในช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคม

 • ฤดูร้อน เริ่มต้นประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นช่วงว่างของฤดูมรสุม จะมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุม ทาให้มีอากาศร้อนอบอ้าวทั่วไปมีอากาศร้อนอบอ้าวโดยทั่วไป โดยเฉพาะเดือนเมษายนจะเป็นเดือนที่มีอากาศร้อนอบอ้าวที่สุดของปี

 • ฤดูฝน เริ่มต้นประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม เป็นช่วงที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดเอาความชื้นจากทะเลและมหาสมุทรมาปกคลุมประเทศไทย โดยมีร่องความกดอากาศต่ำที่พาดอยู่บริเวณภาคใต้ ของประเทศไทยจะเลื่อนขึ้นมาพาดผ่านบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ทาให้อากาศเริ่มชุ่มชื้นและมีฝนตกชุกตั้งแต่ประมาณกลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป โดยเฉพาะเดือนกันยายน เป็นเดือนที่มีฝนตกชุกหนาแน่นมากที่สุดในรอบปี แต่อย่างไรก็ตามนอกจากปัจจัยดังกล่าวที่ให้มีฝนตกชุกแล้วยังขึ้นอยู่กับอิทธิพลของพายุหมุนเขตร้อนที่เคลื่อนตัวเข้าใกล้หรือเข้าสู่ประเทศไทยในช่วงดังกล่าวด้วย


ลักษณะอุณหภูมิ

เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดขอนแก่นส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงและภูเขาเตี้ยๆ อากาศ จึงค่อนข้างร้อนอบอ้าวในช่วงฤดูร้อน และอากาศค่อนข้างหนาวเย็นในช่วงฤดูหนาว โดยอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปี 26.9 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 22.3 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 32.8 องศาเซลเซียส เดือนเมษายนเป็นเดือนที่มีอากาศร้อนอบอ้าวมากที่สุดในรอบปี วัดอุณหภูมิสูงที่สุดได้ 42.8 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2501 และ 29 เมษายน 2503 (ที่สถานีตรวจอากาศขอนแก่น อำเภอเมือง) ส่วนในช่วงฤดูหนาวจะมีอากาศหนาวเย็นมากที่สุดในเดือนธันวาคมถึงมกราคม วัดอุณหภูมิต่ำที่สุดได้ 4.0 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2517 (กรมอุตุนิยมวิทยา, 2556)


ลักษณะปริมาณน้ำฝน

ปริมาณน้ำฝนจากข้อมูล TRMM พื้นที่จังหวัดขอนแก่นมีค่าเฉลี่ยสะสม 15 ปี (พ.ศ. 2544-2558) ประมาณ 1,300 มิลลิเมตร มีปริมาณมากที่สุดในปี 2551 ประมาณ 1,700 มิลลิเมตร มีปริมาณน้อยที่สุดในปี 2558 ประมาณ 1100 มิลลิเมตร มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยสูงสุดในเดือนสิงหาคม (เอกรัฐ สีขาว และรัศมี สุวรรณวีระกําธร, 2560)


ลักษณะทรัพยากรน้ำ

จังหวัดขอนแก่น มีพื้นที่อยู่ในเขตของลุ่มน้ำหลัก 2 ลุ่มน้ำ คือ ลุ่มน้ำมูลและลุ่มน้ำชี โดยในส่วนของพื้นที่ลุ่มน้ำมูล ได้แก่ กลุ่มลุ่มน้ำสาขาที่ไหลลงห้วยแอก กลุ่มลุ่มน้ำสาขาที่ไหลลงลำสะแทด และกลุ่มลุ่มน้ำสาขาที่ไหลลงลำพังชู ในส่วนของลุ่มน้ำชี ได้แก่ กลุ่มลุ่มน้ำที่ไหลลงอ่างเก็บน้ำอุบลรัตน์ กลุ่มลุ่มน้ำที่ไหลลงลำน้ำพองตอนล่าง กลุ่มลุ่มน้ำที่ไหลลงแม่น้ำชี และกลุ่มลุ่มน้ำสาขาลำปาวตอนบน ลำน้ำที่สำคัญแบ่งออกเป็น 3 ลำน้ำ คือ

 • ลำน้ำพอง มีต้นกำเนิดจากภูกระดึงและเทือกเขาสันปันน้ำของลุ่มน้ำป่าสักกับลุ่มน้ำชี ไหลผ่าน อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย และ อำเภออุบลรัตน์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น และไหลบรรจบแม่น้ำชีที่ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นมีการก่อสร้างเขื่อนอุบลรัตน์กั้นลำน้ำพอง ที่ อำเภออุบลรัตน์ เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าและการชลประทาน มีพื้นที่ชลประทานประมาณ 258,000 ไร่ โดยการก่อสร้างฝายหนองหวายเพื่อทดน้ำที่อำเภอน้ำพอง ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย

 • ลำน้ำเชิญ มีต้นกำเนิดจากสันปันน้ำของลุ่มน้ำป่าสักและลุ่มน้ำชี ใน จังหวัดชัยภูมิ และ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น และไหลลงเขื่อนอุบลรัตน์ที่ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

 • ลำน้ำชี มีต้นกำเนิดจากสันปันน้ำของลุ่มน้ำป่าสักและลุ่มน้ำชี ใน จังหวัดชัยภูมิ ไหลเข้าสู่จังหวัดขอนแก่นบริเวณ อำเภอแวงน้อย ไหลผ่านอำเภอแวงใหญ่ อำเภอชนบท อำเภอมัญจาคีรี อำเภอบ้านไผ่ และอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ไหลผ่าน จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดยโสธร และบรรจบแม่น้ำมูล ที่จังหวัดอุบลราชธานี


ลักษณะการใช้ที่ดิน

การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นในปี พ.ศ. 2558 โดยส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม ร้อยละ70.72 รองลงมาคือพื้นที่ป่าไม้ ร้อยละ12.82 พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง พื้นที่แหล่งน้ำ และพื้นที่อื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 6.8 4.91 และ 4.69 ตามลำดับ (กรมพัฒนาที่ดิน, 2559)

กลับด้านบนกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย

โครงการการพัฒนาระบบฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศยางนาในจังหวัดขอนแก่น มีกรอบแนวคิดของโครงการเพื่อทำการศึกษาในเชิงพื้นที่ด้วยข้อมูลทางภูมิสารสนเทศ ดังนี้


กลับด้านบนหลักในการดำเนินการวิจัย

การศึกษาเพื่อการพัฒนาระบบฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศยางนาในจังหวัดขอนแก่นครั้งนี้ในส่วนของศูนย์ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีแนวทางการดำเนินการวิจัยเพื่อจัดทำฐานข้อมูล ภูมิสารสนเทศระบุตำแหน่งต้นยางนาบริเวณพื้นที่จังหวัดขอนแก่น และจัดทำเว็บไซด์เพื่อเผยแพร่ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ คือ ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับต้นยางนา ทำการรวบรวมข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมไทยโชต รวบรวมข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานได้แก่ แผนที่ขอบเขตการปกครอง แหล่งน้ำ ลักษณะภูมิประเทศ เป็นต้น ทำการวิเคราะห์ศักยภาพเชิงพื้นที่ที่เหมาะสมกับไม้ยางนา ออกสำรวจเพื่อระบุพิกัดตำแหน่งต้อนยางนาในจังหวัดขอนแก่น จัดทำแผนที่ และจัดทำเว็บไซด์เพื่อเผยแพร่


การรวบรวมข้อมูล

ได้รวบรวมชั้นข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ ประกอบไปด้วย ชั้นข้อมูลตำแหน่งสถานีตรวจวัดอากาศ ชั้นข้อมูลสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน และชั้นข้อมูลต่าง ๆ ประกอบไปด้วย ชั้นข้อมูลขอบเขตการปกครองระดับจังหวัด อำเภอ และตำบล ชั้นข้อมูลชุดดิน ชั้นข้อมูลขอบเขตลำน้ำ เป็นต้น และรวบรวมดาวเทียมไทยโชต ระบบ Multispectral รายละเอียด 15 เมตร และภาพถ่ายจากดาวเทียม Landsat 8 รายละเอียด 30 เมตร ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดขอนแก่น


การระบุตำแหน่งต้นยางนาเบื้องต้น

ทำการสืบค้นจาก Google street view ระบุตำแหน่งต้นยางนาขั้นต้น เพื่อสังเกตเรือนยอดยางนาด้วยตาเปล่าตามเส้นถนนที่สามารถเข้าถึงได้ ทำการปักหมุดพิกัดตำแหน่ง เพื่อระบุตำแหน่งออกสำรวจภาคสนาม และออกสำรวจข้อมูลภาคสนามเพื่อเก็บค่าพิกัดตำแหน่งต้นยางนา/แปลงยางนา วัดความสูง และเส้นรอบวงลำต้น และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สัมภาษณ์เครือข่ายยางนา โดยความร่วมมือกับชุมชน หน่วยงานในพื้นที่

อุปกรณ์สำรวจภาคสนาม

- อุปกรณ์แสดงสัญลักษณ์ (ตะปู ค้อน กระดาษหมายเลข)

- สายวัด

- เครื่องวัดความสูง

- เครื่อง GPS

-โดรน (Drone)

การระบุตำแหน่งจากภาพอากาศ

ปัจจุบันนิยมใช้อากาศยานไร้คนขับในการบันทึกภาพ อากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle: UAV) หรือ ในอีกชื่อหนึ่งคือ โดรน (Drone) หมายถึง อากาศยานที่ไม่มีคนขับเป็นอากาศยานที่ควบคุมจากระยะไกล สามารถทาการบันทึกภาพได้ทั้งในแบบภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ทาให้โดรนมีความสามารถถ่ายภาพพื้นดินได้ชัดเจนและเก็บรายละเอียดได้ดี และมีต้นทุนต่ำกว่าการใช้อากาศยานประเภทอื่นๆ

การวิเคราะห์ศักยภาพเชิงพื้นที่

วิเคราะห์พื้นที่ที่มีศักยภาพเชิงพื้นที่เหมาะสมสำหรับไม้ยางนาในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นด้วยข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ เช่น ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะดิน เป็นต้น เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ในการขยายพื้นที่ปลูกยางนา

สร้างฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศยางนา

ออกแบบฐานข้อมูล นำเข้าข้อมูลตำแหน่งต้นยางนา/แปลงปลูกยางนา พร้อมคำอธิบายคุณลักษณะกายภาพของต้นยางนาที่ได้ทำการเก็บข้อมูลจากภาคสนาม

ออกแบบและพัฒนาหน้าเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลโครงการวิจัยโดยแสดงข้อมูลตำแหน่งต้นยางนา/แปลงปลูกยางนา พร้อมคำอธิบายคุณลักษณะกายภาพของต้นยางนา

จัดทำรายงานและทำคู่มือการใช้งานระบบ

จัดทำบทความวิจัยในการเผยแพร่ผลงานวิจัย

ภาพระวางข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมไทยโชต ระบบ Multispectral จังหวัดขอนแก่น


ภาพลระวางข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม LANDSAT 8 จังหวัดขอนแก่น


กลับด้านบนขั้นตอนการดำเนินงาน

กลับด้านบนประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 • ได้ฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศยางนา เพื่อให้โครงการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปใช้ประโยชน์ ทั้งในการศึกษาต่อยอด และเพื่อการอนุรักษ์

 • ได้ข้อมูลพื้นที่ที่มีศักยภาพในการขยายพื้นที่ปลูกยางนา เพื่อส่งเสริมการปลูกยางนาเพิ่มเติม

 • ได้เว็บไซต์รายละเอียดโครงการ เพื่อเผยแพร่ผลการวิจัยให้หน่วยงานที่เกียวข้องและผู้สนใจ


ผลสำเร็จและความคุ้มค่าของการวิจัยที่คาดว่าจะได้รับ

ผลจากการวิจัยที่ได้ ทั้งส่วนของการจัดทำฐานข้อมูลยางนา การวิเคราะห์พื้นที่ที่มีศักยภาพในการขยายพื้นที่ปลูกยางนา จัดทำบทความเพื่อนำเสนอ 1 เรื่อง และ เผยแพร่ข้อมูลที่ได้จากการดำเนินงานโครงการผ่านเว็บไซต์ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำผลการวิจัยไปต่อยอดในการทำงานวิจัยอื่นๆ ได้ในอนาคต
กลับด้านบนผลการดำเนินงาน

ผลการสืบค้นตำแหน่งต้นยางนาในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นการระบุตำแหน่งต้นยางนาในขั้นต้นจาก Google street view พบบริเวณที่มีต้นยางนาในพื้นที่ 152 ตำแหน่ง มีข้อจำกัดเพราะการเข้าถึงของ Google street view ได้ในทางหลวงสายหลักและทางหลวงชนบทบางเส้นทางเท่านั้น

ภาพตำแหน่งต้นยางนาจากการสืบค้นใน Google street view


ภาพลักษณะการสืบค้นต้นยางนาจาก Google street view


ภาพตัวอย่างตำแหน่งต้นยางนาจากการสืบค้นใน Google street viewกลับด้านบน