ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ โครงการการพัฒนาระบบฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศยางนาในจังหวัดขอนแก่น         Geo-Spatial database system of Dipterocarpus alatus Roxb. In Khon Kaen Province                                       

ศูนย์ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือศูนย์ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
123 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-4320-2742
อีเมล : negistda.kku@gmail.com

Geo-Informatics Centre for Development of Northeast Thailand
Bureau of Information Technology Building, Khon Kaen University
Khon Kaen 40002, Thailand
Tel/ Fax : 0-4320-2742
e-mail : negistda.kku@gmail.com