logo
-->

ศูนย์ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
123 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-4320-2742 อีเมล : negistda.kku@gmail.com