ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ โครงการการพัฒนาระบบฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศยางนาในจังหวัดขอนแก่น         Geo-Spatial database system of Dipterocarpus alatus Roxb. In Khon Kaen Province                                       

คณะผู้วิจัยผศ.ดร.รัศมี สุวรรณวีระกำธร
สัดส่วนการวิจัย 40%
หน่วยงาน ศูนย์ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
โทรศัพท์ : 0-4320-2742 , 0897106752
โทรสาร : 0-4320-2742 อีเมล : rasamee@kku.ac.th


ผศ.เพ็ญประภา เพชรบูระนิน
สัดส่วนการวิจัย 30%
หน่วยงาน ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทรศัพท์ : 0812614977
อีเมล: penprapa@kku.ac.th
ผศ.ดร.พิพัธน์ เรืองแสง
สัดส่วนการวิจัย 30%
หน่วยงาน ศูนย์ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
โทรศัพท์ : 0-4320-2742 , 0803219483
โทรสาร : 0-4320-2742 อีเมล : reungsang@kku.ac.th

ทีมวิจัยศูนย์ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เอกรัฐ สีขาว
(นักวิจัย)


ศิโรรัตน์ มงคลสวัสดิ์
(นักวิจัย)
ศรันย์ อภิชนตระกูล
(นักวิจัย)


อัศวโกวิท พึ่งสุข
(ผู้ช่วยนักวิจัย)